Partnerzy

Zgodnie z umową konsorcjum podpisaną w celu realizacji projektu pt. „Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii zapobiegawczej u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym”, naszymi partnerami są:

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – ośrodek laboratoryjny
  • Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA – partner-konsultant
  • Transition Technologies-Science Sp. z o.o. – partner analityczny

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2019/ABM/01/00034

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, Project number 2019/ABM/01/00034