Partnerzy

Zgodnie z umową konsorcjum podpisaną w celu realizacji projektu pt. „Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii zapobiegawczej u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym”, naszymi partnerami są:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – ośrodek kliniczny
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – ośrodek laboratoryjny
  • Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA – ośrodek laboratoryjny
  • Transition Technologies S.A. – partner analityczny