Klinika Endokrynologii i Diabetologii

Przedmiotem działalności Kliniki jest prowadzenie działalności leczniczo-usługowej oraz badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży w zakresie endokrynologii i diabetologii. Klinika jest siedzibą Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Hormonem Wzrostu i Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

Pracownicy naukowi

aktualnie 2 osoby starają się o etat naukowy

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

 • Badania przesiewowe w kierunku zagrożenia wystąpieniem cukrzycy typu 1 dzieci z rodzin obciążonych (chorzy krewni 1  stopnia) – badanie wieloośrodkowe
 • Opracowanie norm populacyjnych insulinemii w grupie dzieci i młodzieży zdrowych i z otyłością
 • Ocena zmian skórnych w cukrzycy typu 1
 • Ocena czynności wątroby u dzieci z cukrzycą typu 1
 • NAFLD u dzieci z cukrzycą typu 1 – podłoże genetyczne a przebieg kliniczny i wyrównanie metaboliczne choroby.
 • Wpływ wczesnego zastosowania probiotyków na zachowanie sekrecji komórek beta u dzieci z cukrzyca typu 1
 • Celiakia u dzieci z cukrzyca typu 1. Możliwości wczesnej diagnostyki.
 • Otyłość olbrzymia. Leczenie bariatryczne

Choroby rzadkie

 • Poszukiwanie genetycznego podłoża czaszkogardlaka
 • Poszukiwanie genetycznego podłoża choroby Cushinga u dzieci.
 • Opracowanie polskiego rejestru czaszkogardlaka u dzieci
 • Zespół Pradera-Williego (PWS): Analiza obrazu klinicznego, efektów leczenia wielospecjalistycznego, w tym terapii hormonem wzrostu u polskich pacjentów leczonych w ośrodkach endokrynologii dziecięcej
 • Ocena parametrów gospodarki Ca-P (markery kości otworzenia i kościoresorpcji) w aspekcie leczenia hormonem wzrostu dzieci z SGA
 • Ocena kliniczna pacjentów z chorobą Cushinga, ocena predyktorów remisji oraz czynników ryzyka nawrotu choroby, ocena jakości życia pacjentów po leczeniu CD.
 • Prospektywna analiza obrazu ECHO serca u pacjentek z zespołem Turnera w trakcie leczenia hormonem wzrostu.i NMR po jego zakończeniu
 • Analiza obrazu morfologicznego przysadki w badaniu MR u pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki.
 • Ocena wydzielania hormonu wzrostu u pacjentów z zespołem Schwachmana-Diamonda
 • Analiza kliniczna oraz obserwacja długoterminowa pacjentów operowanych z powodu torbieli kieszonki Rathkego
 • Ocena jakości życia u pacjentów z wrodzonym przerostem nadnerczy oraz profilu metabolicznego
 • Ocena kliniczna, immunologiczna oraz molekularna (gen AIRE) u pacjentów z APS 1
 • Rozwój fizyczny i zaburzenia hormonalne u dzieci z zespołem Shwachmana-Diamonda.

Wybrane projekty realizowane od 2013 roku

Realizowanych jest 8 zadań statutowych IP-CZD i 5 realizowanych ze środków UJK, zakończone 2 granty NCN, 1 w toku, 1 grant NCBiR w toku.

Wybrane członkostwa

 • Endokrynologia Pediatryczna – członek Rady Naukowej
 • Przewodzącym Komisji Rewizyjnej PTEiDD
 • Członek Honorowy PTEiDD
 • Studia Medyczne – członek Rady Naukowej
 • Klinika Pediatryczna – członek Rady Naukowej
 • Przewodzący Komisji Akredytacyjnej CMKP ds. specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Grupa Ekspercka ds. Specjalizacji z Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
 • Wojewódzki  konsultant w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej dla województwa mazowieckiego
 • Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
 • Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
 • Redaktor naukowy “Poradnika diabetologicznego”/Analiza przypadków; Pielęgniarstwo i Położnictwo 2017

Awanse naukowe w 2019 r.

 • uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego nauk medycznych, uzyskanie 1 stopni doktora nauk medycznych, otwarcie 5 przewodów doktorskich przez pracowników Kliniki.
 • 3 osoby specjalizacja z endokrynologii, 3 osoby specjalizacja z diabetologii, 8 osób specjalizacja z endokrynologii i diabetologii dziecięcej