Kursy

Zasady zgłaszania się na kursy specjalizacyjne w ramach planu dydaktycznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Kwalifikację na kursy obowiązkowe w ramach danego programu specjalizacji przeprowadza Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Osoba zgłaszająca się na kurs, niezależnie od momentu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, musi wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.cmkp.edu.pl. Link do formularza znajduje się przy każdym kursie.

W przypadku braku możliwości elektronicznego zapisania się na kurs należy osobiście zgłosić się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103, w godzinach 9:00 –15:00.

Uwaga! CMKP nie przyjmuje zgłoszeń przysłanych pocztą lub za pomocą faxu.

Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w kursie otrzyma zaproszenie na kurs z informacją o terminie i miejscu odbywania kursu na około 30 dni przed kursem. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie wyżej wymienionego terminu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na kursach, osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania CMKP o ewentualnej rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem.

Przypominamy, że w danym kursie można uczestniczyć tylko raz.

Zajęcia dydaktyczne są nieodpłatne. Osoba zakwalifikowana na kurs pokrywa ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Wykaz kursów obowiązkowych dla lekarzy realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego organizowanych w Instytucie “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w 2023 r.

Wykaz kursów obowiązkowych dla lekarzy realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego organizowanych w Instytucie “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w 2022 r.

Wykaz kursów obowiązkowych dla lekarzy realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego organizowanych w Instytucie “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w 2021 r.

Kursy organizowane w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską

Wykaz kursów obowiązkowych dla lekarzy i lekarzy dentystów organizowanych w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w 2020 r. realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego na zlecenie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Wykaz kursów obowiązkowych dla lekarzy realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego organizowanych w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w 2021 r.