Praktyki zawodowe

Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych, słuchaczy studiów podyplomowych

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych, pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Dyrekcja Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” informuje, że od dnia 18.07.2022 r. roku ulegają zmianie zasady przyjmowania studentów/słuchaczy na praktyki zawodowe/wakacyjne oraz praktyczną naukę zawodu.

Praktyki odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią / Szkołą / Studium, którą należy dostarczyć co najmniej 3 tyg. przed rozpoczęciem praktyk. (nie dotyczy jeśli wcześniej pomiędzy jednostkami została podpisana umowa).

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na praktyki:

  • podanie DO DYREKCJI  Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z prośbą o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej – Klinika/Zakład/Poradnia) oraz planowanego terminu odbywania praktyk
  • skierowanie z uczelni
  • program praktyk
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej potwierdzona aktualnym wpisem lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk
  • ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW, obejmujące ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV),

Student/słuchacz zobowiązany jest do posiadania fartucha ochronnego i obuwia na zmianę.

Dokumenty powinny być dostarczone do Sekcji Szkoleń, blok F, I piętro, pokój 106  (tel. 22 815 11 32) co najmniej 2 tyg. przed terminem praktyk.

Kontakt:

Sekcja Szkoleń – obszar kliniczny (kierunek lekarski, fizjoterapia, dietetyka, psychologia, itp) tel. 22-815-1132
Dział Organizacji Pracy Pielęgniarskiej – obszar pielęgniarski, tel. 228151239.

Prof. dr hab. n.med. Piotr Socha
Z-ca Dyrektora ds. Nauki                    

         Do pobrania: Wzór podania