Praktyki zawodowe – Komunikat

W sprawie opłaty administracyjnej pobieranej przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” od osób indywidualnie zgłaszających się w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu.haczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych, słuchaczy studiów podyplomowych

Dyrekcja Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” informuje, że od dnia 01.10.2022 roku ulegają zmianie zasady przyjmowania studentów/słuchaczy na praktyki zawodowe/wakacyjne  oraz praktyczną naukę zawodu.

Osoby zgłaszające się indywidualnie, w ramach studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu, mogą odbywać praktyki na podstawie umowy o organizację praktyki  zawartej pomiędzy Instytutem a Uczelnią/Szkołą. Wzór umowy stanowi załącznik do Komunikatu.

Ustala się opłatę administracyjną w wysokości  56 zł za 1 osobę za cały okres praktyk, płatną przez Uczelnię/Szkołę.

Podstawą rozpoczęcia praktyk w IPCZD jest podpisana umowa pomiędzy Stronami.

Postanowienia nie dotyczą studentów/słuchaczy kierowanych przez jednostki prowadzące kształcenie, które podpisały lub podpiszą umowy dotyczące organizacji praktyk zawierające odrębne zapisy dotyczące płatności.

Kontakt:

Sekcja Szkoleń – obszar kliniczny (kierunek lekarski, fizjoterapia, dietetyka , psychologia, itp.) tel. 22 815 11 32

Dział Organizacji Pracy Pielęgniarskiej – obszar pielęgniarski, tel. 22 815 12 39

Prof. dr hab. n.med. Piotr Socha
Z-ca Dyrektora ds. Nauki                    

         Do pobrania: Umowa – szablon