Praktyki zawodowe

Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych, słuchaczy studiów podyplomowych

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych, pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Dokumenty wymagane, przy przyjęciu na praktyki:

  • podanie DO DYREKCJI  Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z prośbą o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej – Klinika/Zakład/Poradnia) oraz planowanego terminu odbywania praktyk
  • skierowanie z uczelni
  • program praktyk
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej potwierdzona aktualnym wpisem lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk

Student/słuchacz zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a także fartucha ochronnego.

Dokumenty powinny być dostarczone do Sekcji Szkoleń, blok F, I piętro, pokój 106  (tel. 22 815 11 32) co najmniej 1 miesiąc przed terminem praktyk.

Do pobrania: Wzór podania