Praktyki zawodowe – Komunikat

W sprawie opłaty administracyjnej pobieranej przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” od osób indywidualnie zgłaszających się w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych, słuchaczy studiów podyplomowych.

Dyrekcja Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” informuje, że od dnia 01.10.2022 roku ulegają zmianie zasady przyjmowania studentów/słuchaczy na praktyki zawodowe/wakacyjne  oraz praktyczną naukę zawodu.

Osoby zgłaszające się indywidualnie, w ramach studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu, mogą odbywać praktyki na podstawie umowy o organizację praktyki  zawartej pomiędzy Instytutem a Uczelnią/Szkołą. Wzór umowy stanowi załącznik do Komunikatu.

Ustala się opłatę administracyjną w wysokości  64 zł za 1 osobę za cały okres praktyk, płatną przez Uczelnię/Szkołę.

Podstawą rozpoczęcia praktyk w IPCZD jest podpisana umowa pomiędzy Stronami.

Postanowienia nie dotyczą studentów/słuchaczy kierowanych przez jednostki prowadzące kształcenie, które podpisały lub podpiszą umowy dotyczące organizacji praktyk zawierające odrębne zapisy dotyczące płatności.

Kontakt:

Sekcja Szkoleń – obszar kliniczny (kierunek lekarski, fizjoterapia, dietetyka , psychologia, itp.) tel. 22 815 11 32

Dział Organizacji Pracy Pielęgniarskiej – obszar pielęgniarski, tel. 22 815 12 39

Prof. dr hab. n.med. Piotr Socha
Z-ca Dyrektora ds. Nauki                    

Do pobrania: Umowa – szablon

Praktyki zawodowe – dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych, słuchaczy studiów podyplomowych

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych, pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Dyrekcja Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” informuje, że od dnia 18.07.2022 r. roku ulegają zmianie zasady przyjmowania studentów/słuchaczy na praktyki zawodowe/wakacyjne oraz praktyczną naukę zawodu.

Praktyki odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią / Szkołą / Studium, którą należy dostarczyć co najmniej 3 tyg. przed rozpoczęciem praktyk. (nie dotyczy jeśli wcześniej pomiędzy jednostkami została podpisana umowa).

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na praktyki:

  • podanie DO DYREKCJI  Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z prośbą o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej – Klinika/Zakład/Poradnia) oraz planowanego terminu odbywania praktyk
  • skierowanie z uczelni
  • program praktyk
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej potwierdzona aktualnym wpisem lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk
  • ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW, obejmujące ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV),

Student/słuchacz zobowiązany jest do posiadania fartucha ochronnego i obuwia na zmianę.

Dokumenty powinny być dostarczone do Sekcji Szkoleń, blok F, I piętro, pokój 106  (tel. 22 815 11 32) co najmniej 2 tyg. przed terminem praktyk.

Kontakt:

Sekcja Szkoleń – obszar kliniczny (kierunek lekarski, fizjoterapia, dietetyka, psychologia, itp) tel. 22-815-1132
Dział Organizacji Pracy Pielęgniarskiej – obszar pielęgniarski, tel. 228151239.

Prof. dr hab. n.med. Piotr Socha
Z-ca Dyrektora ds. Nauki

Do pobrania: Wzór podania do Dyrekcji IP CZD