Praktyki zawodowe

Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych, słuchaczy studiów podyplomowych

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych, pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Dyrekcja Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” informuje, że od dnia 01.06.2019 r. roku ulegają zmianie zasady przyjmowania studentów/słuchaczy na praktyki zawodowe/wakacyjne oraz praktyczną naukę zawodu.

Dla osób zgłaszających się indywidualnie, w ramach studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu ustala się opłatę administracyjną za kształcenie jednej osoby w wysokości 40 zł brutto za cały okres praktyk.

Opłatę za studenckie praktyki zawodowe/wakacyjne, praktyczną naukę zawodu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Instytutu: 

95 1560 0013 2367 2381 0996 0001 Getin Bank z dopiskiem w treści „Opłata za praktyki kliniczne”

lub

89 1560 0013 2367 2381 0996 0012  Getin Bank z dopiskiem w treści „Opłata za praktyki pielęgniarskie”

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedstawić w Sekcji Szkoleń / Dziale Organizacji Pracy Pielęgniarskiej IPCZD przed rozpoczęciem praktyk.

Postanowienia nie dotyczą studentów/słuchaczy kierowanych przez jednostki prowadzące kształcenie. W przypadku skierowania studenta/słuchacza przez uczelnię/szkołę policealną zasady odbywania praktyk, w tym odpłatność, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy IPCZD a jednostką prowadzącą kształcenie.

Kontakt:

Sekcja Szkoleń – obszar kliniczny (kierunek lekarski, fizjoterapia, dietetyka, psychologia, itp) tel. 228151132
Dział Organizacji Pracy Pielęgniarskiej – obszar pielęgniarski, tel. 228151239.

Prof. dr hab. n.med. Piotr Socha
Z-ca Dyrektora ds. Nauki                    

Dokumenty wymagane, przy przyjęciu na praktyki:

  • podanie DO DYREKCJI  Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z prośbą o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej – Klinika/Zakład/Poradnia) oraz planowanego terminu odbywania praktyk
  • skierowanie z uczelni
  • program praktyk
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej potwierdzona aktualnym wpisem lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za praktyki

Student/słuchacz zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a także fartucha ochronnego.

Dokumenty powinny być dostarczone do Sekcji Szkoleń, blok F, I piętro, pokój 106  (tel. 22 815 11 32) co najmniej 1 miesiąc przed terminem praktyk.

Do pobrania: Wzór podania