HR Logo

Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wyraził swoje poparcie dla zapisów wynikających z „Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych” poprzez podpisanie w sierpniu 2016 roku Deklaracji Poparcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Karta i Kodeks mają na celu zapewnienie równych praw i obowiązków dla pracowników naukowych w całej Europie, określając role, obowiązki i uprawnienia pracowników naukowych oraz pracodawców. 

W celu uzyskania prestiżowego wyróżnienia HR Logo (HR Excellence in Research) Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” przygotował analizę wewnętrzną oraz przeprowadził ankietę dla pracowników naukowych. Wyniki ankiety stanowiły podstawę do podjęcia przez IPCZD decyzji związanych z działaniami zmierzającymi do usunięcia niezgodności istniejących w Instytucie w odniesieniu do zapisów w Karcie i Kodeksie. Dzięki powstałej w ten sposób Strategii HR z planem działań naprawczych dokumenty w dniu 7 czerwca 2017 roku  Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” otrzymał wyróżnienie HR Logo. Realizacja założeń Karty i Kodeksu jest procesem ciągłym na bieżąco monitorowanym zarówno przez specjalnie powołany Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w IPCZD oraz Komisję Europejską.

Deklaracja Poparcia

CHMI Endorsement Letter

The Human Resources Strategy of the Children`s Memorial Health Institute Internal gap analysis and action plan for the period 2016-2020

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

The European Charter for Researchers The code of Conduct for the Recruitment of Researchers

Procedura rekrutacji na stanowiska naukowe

OTM-R Policy

Checklista OTM-R

Zaktualizowana Strategia HR

Revised HR Strategy

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego