Specjalizacje i staże kierunkowe

Staże kierunkowe/cząstkowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji

Organizacja staży odbywa się na podstawie porozumienia w którym określa się szczegółowe zasady i warunki odbywania stażu, zawartego między Szpitalem a podmiotem prowadzącym kształcenie specjalizacyjne lekarza/lekarza dentysty lub pomiędzy Szpitalem a placówką medyczną, w której lekarz/lekarz dentysta odbywa szkolenie specjalizacyjne.

Lekarze zainteresowani odbyciem stażu w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” muszą złożyć następujące dokumenty:

  • skierowanie z miejsca zatrudnienia lub podanie adresowane do Dyrekcji Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” o przyjęcie na staż, ze wskazaniem dokładnego miejsca jego odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej) oraz planowanego terminu stażu
  • porozumienie dot. współpracy w zakresie organizacji stażu
  • kserokopię PWZ
  • dowód osobisty do wglądu

Dokumenty powinny być dostarczone do Sekcji Szkoleń w dniu rozpoczęcia stażu, blok F, I piętro, pokój 106 tel. (22 815 11 32). W celu zawarcia porozumienia prosimy o kontakt z Sekcją Szkoleń co najmniej 1 miesiąc przed terminem stażu.

Lekarz zobowiązany jest posiadać własną odzież i obuwie ochronne

Staż kierunkowy może rozpocząć się po zawarciu porozumienia oraz dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

WYKAZ KLINIK/ZAKŁADÓW/PORADNII POSIADAJĄCYCH AKREDYTACJE MZ DO PROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

W DZIEDZINIE PEDIATRII

W POZOSTAŁYCH DZIEDZINACH