Regulacje prawne

Regulaminy

Regulamin Rady Naukowej

Regulamin Rady Ordynatorów

Regulamin Pracy Komisji Nauki

Regulamin Pracy Komisji Koordynacji Egzaminów Doktorskich oraz Kształcenia Podyplomowego

Uchwały Rady Naukowej VII kadencji

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 17 stycznia 2019 – uchwały 1-15/I/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 21 lutego 2019 – uchwały 1-25/II/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 21 marca 2019 – uchwały 1-38/III/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 18 kwietnia 2019 – uchwały 1-34/IV/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 16 maja 2019 – uchwały 1-9/V/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 13 czerwca 2019 – uchwały 1-16/VI/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 9 września 2019 – uchwały 1-13/IX/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 17 października 2019 – uchwały 1-18/X/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 21 listopada 2019 – uchwały 1-9/XI/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 19 grudnia 2019 – uchwały 1-9/XII/2019

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 23 stycznia 2020 – uchwały 1-5/I/2020

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 20 lutego 2020 – uchwały 1-9/II/2020

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 14 maja 2020 – uchwały 1-15/V/2020

Posiedzenie Rady Naukowej z dnia 25 czerwca 2020 – uchwały 1-16/VI/2020

Ustawy i rozporządzenia

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)
  • ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669)
  • ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 1586),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2014 roku
    w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenie czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014, poz. 1383)
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011, poz. 196).