Awanse naukowe w IPCZD

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

Rada Naukowa Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 15 października 2020 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

lek. Moniki Zając-Mnich

Temat rozprawy: Analiza występowania zależnych od wieku odmienności w budowie szyszynki na podstawie przeglądowych badań rezonansu magnetycznego mózgu u dzieci  i młodzieży”
Promotor:prof. dr hab. Elżbieta Jurkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Walecka PUM w Szczecinie
prof. dr hab. Jan Baron SUM w Katowicach

>>>> link do wideokonferencji wraz z instrukcją

Rada Naukowa Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 15 października 2020 r. o godz. 13:00  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

lek. Anny Wiernickiej

Temat rozprawy: ,,Analiza częstości oraz czynników ryzyka wystąpienia powikłań żywienia dojelitowego po zabiegu wyłonienia PEG metodą endoskopową u dzieci – wieloośrodkowe, prospektywne badanie z randomizacją
Promotor:prof. dr hab. Jarosław Kierkuś
Recenzenci:prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska UM w Lublinie
prof. dr hab. Bartosz Korczowski UM w Rzeszowie

>>>> link do wideokonferencji wraz z instrukcją

***

Postępowania awansowe:

  • przewody doktorskie
  • postępowania habilitacyjne
  • postępowania o nadanie tytułu profesora

rozpoczęte do dnia 30 kwietnia 2019 roku będą realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów:

  • ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 1586),
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenie czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014, poz. 1383)
  • oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011, poz. 196).

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania w sprawie nadania tytułu profesora powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku, w przeciwnym przypadku ulegają zamknięciu z mocy prawa.

W okresie przejściowy, to jest pomiędzy 1 maja 2019 roku a 30 września 2019 roku, nie będą otwierane przewody doktorskie, wszczynane postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora.

Od 1 października 2019 roku przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora będą prowadzone na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)
  • ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669)