Barbara Pietrucha

Tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Immunologii/Poradnia Immunologiczna

OrcID No: 0000-0002-9723-8351

Krótka biografia:

  • zatrudniona w Poradni Immunologicznej w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym szpitalem pediatrycznym dla dzieci z całej Polski
  • ponad 85 opublikowanych recenzowanych artykułów
  • autor 7 rozdziałów w monografiach

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja z pediatrii IIst, z immunologii klinicznej
  • Inne kwalifikacje zawodowe: organizacja konferencji naukowych, GCP, prowadzenie badań naukowych, wdrożenie nowych metod diagnostycznych: wyprowadzenie limfoblastoidalnych ilinii komórkowych, ocena radiowrażliwości

Zainteresowania badawcze:

  • prace badawcze i kliniczne poświęcone przede wszystkim diagnostyce i leczeniu pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO)
  • leczenie pacjentów z PNO immunoglobulinami dożylnymi i podskórnymi oraz szczepienia w stanach zaburzonej odporności
  • szczególne zainteresowanie stanowią PNO przebiegające z zaburzeniami naprawy złamań podwójnej nici DNA, głównie chorzy z zespołem ataksja-teleangiektazja i zespołem Nijmegen

Kontakt:

e-mail: b.pietrucha@ipczd.pl