Agnieszka Bakuła

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No:  0000-0001-8026-9832

Krótka biografia:

  • pracownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii (od 2004 roku)
  • członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologii.
  • autor publikacji polskich oraz indeksowanych w pubmed, a także rozdziałów w podręcznikach.

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

Specjalizacja z pediatrii IIst, z gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej, transplantologii klinicznej

Zainteresowania badawcze:

  • choroby przewodu pokarmowego i wątroby u małych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem niedoboru alfa-1-antytrypsyny

Kontakt:

e-mail: a.bakula@ipczd.pl