Klinika Onkologii

Klinika Onkologii prowadzi diagnostykę i kompleksowe, wysokospecjalistyczne leczenie nowotworów u dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia (wyjątkowo po ukończeniu 18 r. ż.).

Pracownicy naukowi

 • dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
 • dr n. med. Anna Wakulińska           

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

 • Ocena wpływu leczenia przeciwnowotworowego stosowanego u matek w czasie ciąży na płód i dalszy rozwój dziecka.

Choroby rzadkie

 • Guzy lite, chłoniaki. Badania laboratoryjne, obrazowe i inne według ustalonego zakresu oceniające jakość życia ozdrowieńców leczonych z powodu choroby nowotworowej.
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Diagnostyka molekularna mutacji germinalnych, ocena ryzyka zachorowania na kolejne nowotwory probanta i w rodzinie.
 • Kardiotoksyczność leczenia przeciwnowotworowego stosowanego w dzieciństwie. Ocena odległego wpływu leczenia przeciwnowotworowego stosowanego u dzieci na układ krążenia.
 • Nowotowory ośrodkowego układu nerwowego. Diagnostyka molekularna, identyfikacja czynników predykcyjnych, prognostycznych, określenie grup molekularnych, grup ryzyka, stratyfikacja pacjentów do grup ryzyka
 • Identyfikacja nowych zmian genetycznych w nowotworach mózgu o wysokim stopniu złośliwości u dzieci przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji oraz ocena ich przydatności klinicznej.
 • Guzy lite poza ośrodkowym układem nerwowym, chłoniaki. Diagnostyka molekularna, identyfikacja czynników predykcyjnych, prognostycznych, określenie grup molekularnych, grup ryzyka, stratyfikacja pacjentów do grup ryzyka
 • “Diagnostyka molekularna –
 • Ocena markerów molekularnych na poziomie zmian nukleotydowych oraz aberracji chromosomowych w chłoniakach limfoblastycznych u dzieci. “
 • Siatkówczak. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa dotętniczej chemioterapii w siatkówczaku.

Nowe technologie i metody

 • Whole body -technologia NMR. Ocena przydatności w ustalaniu stopnia zaawansowania i monitorowaniu leczenia guzów litych u noworodków i niemowląt
 • Whole body -technologia NMR. Ocena przydatności w ustalaniu stopnia zaawansowania i monitorowaniu leczenia chłoniaków nieziarniczych i chłoniaka Hodgkina
 • Dotęcznicza chemioterapia w siatkówczaku. Określenie optymalnej chemioterapii miejscowej w leczeniu dzieci z siatkówczakiem z wykorzystaniem badań elektrofizjologicznych siatkówki, ocena skuteczności i bezpieczeństwa dotętniczej chemioterapii w siatkówczaku
 • Zaprojektowanie i ocena wielogenowej sygnatury transkrypcyjnej dla celów diagnostyki molekularnej guzów mózgu u dzieci.

Wybrane członkostwa

 • European Medicines Agency (EMEA