Klinika Onkologii

Klinika Onkologii IPCZD prowadzi diagnostykę i kompleksowe, wysokospecjalistyczne leczenie nowotworów u dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia (wyjątkowo po ukończeniu 18 r. ż.).

Działalność kliniczna

 • Rocznie w Klinice leczy się około 450 pacjentów, w tym około 200 z nowym rozpoznaniem.
 • Największą grupę pacjentów Kliniki (około 39%) stanowią chorzy z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Są to dzieci z nieoperacyjnymi glejakami o niskim stopniu złośliwości, glejakami o wysokim stopniu złośliwości, rdzeniakami (medulloblastoma), wyściółczakami, guzami zarodkowymi ośrodkowego układu nerwowego, guzami pnia mózgu oraz innymi rzadko występującymi nowotworami (rak splotu naczyniówkowego, atypowy guz teratoidnyrabdoidny, oponiaki złośliwe).
 • Klinika ma najdłuższe doświadczenie (od 1962 r. – przed przeniesiem do IPCZD funkcjonowała w Instytucie Matki i Dziecka) w leczeniu kolejnych, co do częstości występowania, guzów litych wieku dziecięcego: zarodkowy zwojak współczulny (neuroblastoma), nerczak zarodkowy (guz Wilmsa), siatkówczak (retinoblastoma), wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma)
 • Oddział Dzienny Chemioterapii umożliwia około 450 dzieciom rocznie leczenie bez konieczności hospitalizacji, co skraca do niezbędnego minimum czas spędzany w szpitalu. Oddział prowadzi zarówno leczenie chemioterapią, jak i sprawuje opiekę nad pacjentami w trakcie napromieniania; zajmuje się także kompleksową obsługą cewników centralnych typu Broviac i Vascuport.

Działalność naukowa

 • Opracowanie i wprowadzenie w ośrodkach onkologii dziecięcej w Polsce autorskiego programu kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów z najczęstszym nowotworem złośliwym ośrodkowego układu nerwowego – Medulloblastoma.
 • Opracowanie autorskiego programu kompleksowego leczenia glejaków o wysokim stopniu złośliwości – dołączenie chemioterapii do stosowanej wcześniej chirurgii i radioterapii, co znacznie poprawiło wyniki leczenia. Upowszechnienie programu na terenie Polski.
 • Zaadoptowanie i wprowadzenie w Klinice Onkologii IPCZD międzynarodowych programów kompleksowego leczenia nowotworów mózgu rzadko występujących (rak splotu naczyniówkowego, AtypicalTeratoidRhabdoid Tumor).
 • Opracowanie programu komputerowego pozwalającego na prowadzenie Krajowego Rejestru procesu diagnozowania i leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego na terenie całej Polski.
 • Opracowanie i wydanie podręcznika pt.: „Nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego u dzieci. Diagnostyka i leczenie” (2006 r.).
 • Wprowadzenie skutecznych i bezpiecznych indywidualizowanych programów kompleksowego leczenia nowotworów złośliwych u noworodków.
 • Wprowadzenie autorskiego programu zachowawczego leczenia malformacji naczyniowych i naczyniaków zagrażających życiu u niemowląt i dzieci.
 • Opracowanie zasad kompleksowej opieki nad pacjentami z zespołami genetycznymi usposabiającymi do chorób nowotworowych i ich leczenia: Fakomatozy (Neurofibromatoza typu 1 i 2, Stwardnienie guzowate), Zespół Nijmegen, Zespół Gorlina, inne.