Punktacja stosowana w bazie bibliograficznej

Impact Factor

Prace zarejestrowane w bazie otrzymują punktację obowiązującą dla roku ich opublikowania zgodnie z bazą JCR (Journal Citation Reports – Web of Knowledge – na serwerze wydawcy).

Ważne: do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji JCR.

Punktacja ministerstwa

Prace zarejestrowane w bazie otrzymują punktację obowiązującą zgodnie
z rozporządzeniami ministra właściwego dla resortu nauki (punktacja dot. artykułów oraz monografii i ich fragmentów).

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

06 listopada 2023

Treść komunikatu – pobierz .pdf

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych .pdf – pobierz .pdf

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

18 lipca 2023

Treść komunikatu – pobierz .pdf

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych .pdf – pobierz .pdf

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych .xlsx – pobierz .xlsx

Punktacja obowiązuje dla publikacji od 2022 roku (do ogłoszenia kolejnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

21 grudnia 2021

Treść komunikatu – pobierz .pdf

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – pobierz .pdf

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – pobierz .xlsx

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

01 grudnia 2021

Treść komunikatu – pobierz .pdf

Załącznik do Komunikatu – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – pobierz .pdf

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych – pobierz .pdf

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

22 lipca 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
20210722​_komunikat​_z​_dnia​_22072021​_r.pdf
0.76MB

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

09 luty 2021

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349).

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych – czytaj/pobierz

Załącznik do komunikatu – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – czytaj/pobierz

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych – czytaj/pobierz

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

29 września 2020

Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

20200930_Komunikat_w_spr_wykazu_wydawnictw_monografii_naukowych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

20 grudnia 2019

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe – to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

KEN dokonała dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych w wykazie opublikowanym 31 lipca 2019 r. KEN, w ramach ponownej oceny, nie stosowała średniej arytmetycznej, a punktację ustaliła z uwzględnieniem w większym stopniu punktacji dla dyscypliny wiodącej dla danego czasopisma. Zgodnie z deklaracją Pana Premiera Jarosława Gowina, ponowna ocena nie mogła skutkować obniżeniem punktacji. Natomiast pozwoliła na podwyższenie punktacji w przypadku ok. 44% czasopism poddanych dodatkowej ocenie.

Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według ich stanu na dzień:

  • 31 listopada – baza Scopus,
  • 15 listopada – bazy WoS,
  • 15 listopada – baza ERIH+.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – 20191220​_Komunikat​_-​_wykaz​_wydawnictw​_monografii​_naukowych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – 20191220_Komunikat_-_wykaz_czasopism_naukowych

20191220_Załącznik_do_komunikatu_-wykaz_czasopism_i_konferencji

20191220_Załącznik_do_komunikatu_wg_dyscyplin

Wykaz czasopism według dyscypliny IPCZD

W efekcie powyższej procedury nowy wykaz obejmuje 30404
czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

31 lipca 2019

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Załącznik do komunikatu – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów – plik PDF

Wykaz czasopism wg dyscyplin.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dziennik Ustaw

Jak oceniane będą jednostki naukowe?
Przewodnik z przykładami

Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

18 stycznia 2019

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) ogłasza się wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, stanowiący załącznik do komunikatu. 

Wykaz wydawnictw – plik .pdf – wersja 18/01/2019

„Wykaz wydawnictw naukowych”, który zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji publikacji książkowych (monografii, prac pod redakcją, rozdziałów) w latach 2017-2020. Na Wykazie znajduje się 536 wydawnictw: 36 na Poziomie 2 oraz 500 na Poziomie 1. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

26 stycznia 2017

Departament Nauki informuje, że zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych(Dz. U. 2016 r. poz. 2154), opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych  za publikacje w tych czasopismach. 

Przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). W wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

Treść Komunikatu

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

Wykaz czteroletni – część A – plik .pdf

Wykaz czteroletni – część B – plik .pdf

Wykaz czteroletni – część C – plik .pdf

Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok

09 grudnia 2016

11271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports – część A

2209 czasopism naukowych, które nie posiadają współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – część B

4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – część C

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

23 grudnia 2015

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłasza się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu (dotyczy artykułów opublikowanych w 2015 r.).

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu: 

Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF),

Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

27 marca 2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opublikowano obwieszczenie o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

31 grudnia 2014

zgodnie z §14 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191) ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych (dotyczy artykułów opublikowanych w 2014 r.)

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF),

Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

17 grudnia 2013

zgodnie z §14 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191) ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF),

Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

UWAGA:
Do oceny dorobku publikacyjnego jednostki naukowej z roku 2009 będzie stosowany ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, ogłoszony w dniu 18 czerwca 2009r. (.pdf)
Do oceny dorobku publikacyjnego jednostki naukowej z roku 2010 będzie stosowany ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, ogłoszony w dniu 25 czerwca 2010r. (.pdf)

Wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r. będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011-2012.

Punktacja 2011 r. – 2012 r. (z dnia 21.12.2012r.)

– Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 grudnia 2012r. (.pdf)

Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje
w tych czasopismach. Zmiany wynikają z rozstrzygnięć Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej

oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Wprowadzone zmiany zostały dokonane z uwzględnieniem komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012r.
w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

– Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

Część A – czasopisma naukowe posiadające wspł. wpływu IF (.pdf)

Część B – czasopisma naukowe nieposiadające wspł. wpływu IF (.pdf)

Część C – czasopisma naukowe znajdujące się w bazie ERIH (.pdf)

Punktacja 2011 r. – 2012 r. (17.09.2012r.)
– Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 września 2012r.

– Wykaz czasopism naukowych, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, składa się z 3 części:

Część A – czasopisma naukowe posiadające wspł. wpływu IF (.pdf)

Część B – czasopisma naukowe nieposiadające wspł. wpływu IF (.pdf)

Część C – czasopisma naukowe znajdujące się w bazie ERIH (.pdf)

Punktacja 2010 r.

wykaz czasopism z 25.06.2010r. 

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje  tytuły umieszczone w załącznikach do komunikatów:

Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.

Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.

Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.

Nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r.

Nr 9 z dnia 10 marca 2010 r.

Nr 13 z dnia 13 maja 2010 r.

Nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.

Punktacja 2009 r.

wykaz czasopism z 18.06.2009r.

Punktacja 2008 r.

wykaz czasopism z 18.06.2009r.

Punktacja 2007 r.

wykaz czasopism z 28.11.2007r.

Punktacja 2005 r. – 2006 r.

wykaz czasopism z 07 i 25.10.2005r.

Punktacja za lata 2000-2004 (Komitet Badań Naukowych)

– publikacje z IF (ZESTAWIENIE 01)
– publikacje bez IF za rok 2004 (ZESTAWIENIE 02)

 Punktacja w latach 2000-2003 – wykazy drukowane dostępne w BIN.