Anna Wakulińska

Tytuł naukowy: dr n.med.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna : Klinika Onkologii/Odział Onkologii

OrcID No: 0000-0002-2561-0636

Krótka biografia:

 • asystent naukowy Kliniki Onkologii IPCZD
 • pracownik Kliniki Onkologii od jej powstania (1996rok), wcześniej w istniejącym Oddziale Dziennym Chemioterapii (od 1992 roku)
 • autorka i współautorka wielu prac z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej
 • członek Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • członek Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOPE)
 • członek Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności (ESID)

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalista pediatrii II st
 • specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
 • Inne kwalifikacja zawodowe: leczenie bólu u dzieci, opieka paliatywna, trepanobiopsje szpiku, GCP, podstawy statystyki

Zainteresowania badawcze:

 • nowoczesna diagnostyka i leczenie nowotworów układu chłonnego oraz mięsaków tkanek miękkich u dzieci
 • mechanizmy genetyczne rozwoju nowotworów, zwłaszcza u pacjentów z pierwotnymi lub wtórnymi zaburzeniami odporności
 • poszukiwanie wczesnych markerów rozwoju białaczek i chłoniaków (także współpraca międzynarodowa w ramach projektu COST LEGEND)
 • opracowanie algorytmu postępowania diagnostyczno – terapeutycznego u grupy pacjentów z Nijmegen Breakage Syndrome (NBS) i chłoniakami (dzięki możliwości leczenia w Klinice Onkologii IPCZD największej w świecie liczby z tym schorzeniem)

Kontakt:

e-mail: a.wakulinska@ipczd.pl