Maciej Jaworski

tytuł naukowy: dr n. farm.

Stanowisko naukowe: Adiunkt, (kierownik Pracowni Densytometrii)

Jednostka organizacyjna: Pracownia Densytometrii, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

OrcID No: 0000-0002-6758-371X

Krótka biografia:

W 1991 r. ukończył Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując stopień magistra farmacji. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie w Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, gdzie zajmował się badaniami densytometrycznymi białek krwi. Od 01.06.1992 r. pracuje w Instytucie “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Pracowni Densytometrii Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, obecnie jako Kierownik Pracowni. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych, prezentując rozprawę pt.: “Próby zastosowania nieinwazyjnych metod ultradźwiękowych w diagnostyce i monitorowaniu zmian kostnych u dzieci”. Autor/współautor 42 pełnotekstowych publikacji z IF. Od 2016 r. członek zarządu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wielokrotny wykładowca kursów dotyczących diagnostyki osteoporozy i zastosowania metod densytometrycznych w praktyce klinicznej u dzieci i dorosłych.

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

Certyfikaty:

2009 – “Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification”, przyznawany przez International Osteoporosis Foundation

2010 – “Certified Clinical Densitometrist” przyznawany przez International Society for Clinical Densitometry

2015 – ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Biostatystyka”

Zainteresowania badawcze:

  • Nieinwazyjna diagnostyka układu kostnego u dzieci i dorosłych (osteoporoza/osteopenia) ze szczególnym uwzględnieniem odporności mechanicznej i jakości kości metodą densytometryczną (DXA) i metodą obwodowej tomografii komputerowej (pQCT,
  • Ocena składu tkanek miękkich (wcześniactwo, otyłość, sarkopenia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby) metodą densytometryczną i metodą obwodowej tomografii komputerowej
  • Ocena ryzyka wystąpienia złamania metodą densytometryczną
  • Ocena postępów choroby lub odpowiedzi na leczenie w chorobach kości
  • Ocena siły mięśniowej (maksymalna siła i moc) i sprawności układu ruchu (równowaga, itp.) przy użyciu platformy diagnostycznej (Mechanografia GRFP)
  • Ocena gęstości kości i wytrzymałości kości na podstawie badania ultradźwiękowego kości piętowej ()QUS
  • Jakość pomiarów metodami densytometrycznymi
  • Statystyka w naukach medycznych i biologicznych

Kontakt: e-mail: m.jaworski@ipczd.pl