Małgorzata Syczewska

tytuł naukowy: dr hab. n. med. inż.

Stanowisko naukowe: profesor instytutu

Jednostka organizacyjna: Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu

OrcID No: 0000-0002-8872-6476

Krótka biografia:

 • w marcu 2021 r. otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne 
 • profesor instytutu w Pracowni Diagnostyki Narządu Ruchu Kliniki Rehabilitacji  w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (CMHI) w Warszawie, który jest instytutem badawczym i referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
 • członek zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki od 2008 roku; w latach 2008-2016 skarbnikiem tego towarzystwa
 • w latach 2005 – 2015 członek zarządu European Society for Movement Analysis of Adults and Children (ESMAC)
 • w latach 2006-2015 członek Secretary Treasurer of ESMAC
 • w 2004 roku organizowator XIII Annual Meeting of ESMAC wraz z prof. K.R.Skalskim w Warszawie
 • udział w dwóch projektach międzynarodowych (unijnym PERFECT i polsko-szwedzkim The Swedish Institute)
 • kierownik i wykonawca w ponad 10 projektach badawczych finansowanych m.in. przez KBN, MNiSW, NCN i NCBiR
 • kierownik projektem POIG.02.01.00-14-059/09 pt. Wieloprofilowa modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” akronim ROBIN, o wartości 36 mln zł
 • aktualnie kierownik zespołu IPCZD w projekcie NCBiR „Wirtualna klinika równowagi” akronim VBClinic realizowanego w ramach III Konkursu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
 • od lipca 2012 r. do maja 2014 r. – zastępca dyrektora ds. Nauki IPCZD
 • od 06.02.2013 r. do 04.12.2018 r. – najpierw kierownik, potem p.o. dyrektora, a następnie dyrektor IPCZD
 • autor i współautor ponad 150 publikacji pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach
 • od 2005 – organizatorka jednodniowych Sympozjów „Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • absolwentka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (indywidualny tok studiów, kierunek Podstawowe Problemy techniki, specjalność Mechanika Stosowana, specjalizacja Biomechanika)
 • studia doktoranckie w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii PAN
 • doktorat na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej
 • habilitacja na II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Zainteresowania badawcze:

 • biomechanika kliniczna
 • badania związane przede wszystkim z narządem ruchu człowieka: ilościowa obiektywna analiza ruchu, badania równowagi, badania związane z zagadnieniami ontogenetycznymi i starzeniem się w tych aspektach, tworzenie metod oceny skuteczności różnych metod rehabilitacji, jak i odległych skutków samej choroby jak i leczenia

Kontakt:

e-mail: m.syczewska@ipczd.pl