Klinika Kardiologii

Klinika Kardiologii IPCZD jest wiodącym ośrodkiem diagnostyki i leczenia dzieci z chorobami układu sercowo-naczyniowego w wieku 0-18 lat. Pacjenci są przyjmowani z terenu całej Polski.

Pracownicy naukowi

 • prof. dr hab.n.med. Katarzyna Bieganowska
 • dr hab. n. med Lidia Ziółkowska, prof IPCZD
 • dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska- Rajszys, prof  IPCZD
 • dr n. med. Anna Turska-Kmieć        
 • dr n. med. Małgorzata Żuk
 • dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała
 • lek. med. Anna Migdał

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

 • Aktywność fizyczna u dzieci z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Choroby rzadkie

 • Kardiomiopatie u dzieci. Diagnostyka molekularna z wykorzystaniem NGS, odkrywanie nowych genów
 • Kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory. Diagnostyka molekularna, charakterystyka fenotypów, ocena korelacji fenotyp-genotyp
 • Kardiomiopatia restrykcyjna u dzieci. Diagnostyka molekularna, charakterystyka fenotypów, nowe geny
 • Kardiomiopatia przerostowa u dzieci: Opracowanie nowego modelu stratyfikacji ryzyka.
 • Kardiomiopatie i zapalenie mięśnia sercowego-obserwacja długoterminowa. Charakterystyka fenotypów oraz genotypów
 • Nadciśnienie płucne. Ocena epidemiologii, stosowanych metod diagnostycznych i leczniczych oraz rokowania
 • Zespół wydłużonego QT. Diagnostyka elektrokardiograficzna, testy wysiłkowe, badania molekularne, odkrywanie nowych genów
 • Zespół Brugadów. Diagnostyka elektrokardiograficzna, testy wysiłkowe, badania molekularne, odkrywanie nowych genów
 • Częstoskurcz Polimorficzny Katecholaminergiczny. Diagnostyka elektrokardiograficzna, testy wysiłkowe, badania molekularne, odkrywanie nowych genów
 • Zespół Krótkiego QT. Diagnostyka elektrokardiograficzna, testy wysiłkowe, badania molekularne, odkrywanie nowych genów

Nowe technologie i metody

 • Zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS). Nowe metody diagnostyczne
 • Ocena funkcji czynnościowo pojedynczej komory z zastosowanie nowoczesnych metod echokardiograficznych. Ocena odkształcenia podłużnego w echokardiografii 2-D i 3-D
 • Ocena funkcji lewej komory przed i po zakończeniu leczenia onkologicznego z zastosowaniem leków o działaniu kardiotoksycznym. Ocena odkształcenia podłużnego w echokardiografii 2-D i 3-D
 • Ocena funkcji prawej komory przed i po zakończeniu leczenia onkologicznego z zastosowaniem leków o działaniu kardiotoksycznym. Ocena odkształcenia podłużnego w echokardiografii 2-D i 3-D
 • Ocena funkcji prawej i lewej komory w odległym okresie obserwacji po leczeniu onkologicznym z zastosowaniem leków o działaniu kardiotoksycznym. Ocena odkształcenia podłużnego w echokardiografii 2-D i 3-D
 • Sercowo-płucny test wysiłkowy u dzieci bez patologii układu sercowo-naczyniowego. Opracowanie norm dla  parametrów wydolnościowych sercowo-płucnego testu wysiłkowego
 • Krążenie typu Fontana. Opracowanie standardu obserwacji w odległym okresie obserwacji
 • Choroba wątroby związana z krążeniem Fontana (FALD). Ocena przydatności badań nieinwazyjnych w diagnostyce FALD w okresie bezobjawowym (MR, Fibroscan, Fibrotest)
 • Telemonitoring u pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca i ICD
 • Bezprzewodowa stymulacja serca
 • Podskórne ICD
 • Współczulne odnerwienie serca – sympatektomia
 • Lewokomorowa nasierdziowa stała stymulacja serca u małych dzieci. Badania diagnostyczne ocena porównawcza i prospektywna

Inne

 • Poziom NT-proBNP u dzieci przed i po zakończeniu leczenia onkologicznego z zastosowaniem leków o działaniu kardiotoksycznym
 • Zespół Kawasakiego. Kompleksowa ocena kardiologiczna wyników leczenia – podsumowanie wyników w dłuższej obserwacji
 • Teralogia Fallota. Ocena kardiologiczna odległych wyników leczenia naprawczego z wykorzystaniem badania magnetycznego rezonansu serca
 • Ablacja u najmłodszych dzieci. Ocena leczenia podsumowanie wyników w dłuższej obserwacji
 • Ablacja arytmii nadkomorowych. Ocena leczenia podsumowanie wyników w dłuższej obserwacji
 • Ablacja arytmii komorowej. Ocena leczenia podsumowanie wyników w dłuższej obserwacji
 • Ablacja dzieci z wrodzonymi wadami serca. Ocena leczenia podsumowanie wyników w dłuższej obserwacji
 • Zaburzenia rytmu serca u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych. Wielokrotne holterowskie zapisy EKG, ocena leczenia
 • Układ krążenia u dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna, wdrożenie leczenia
 • Sercowo-płucny test wysiłkowy u dzieci z patologią układu sercowo-naczyniowego. Ocena przydatności w grupie pacjentów w różnych patologiach układu krążenia
 • Rehabilitacja kardiologiczna u dzieci z patologia układu sercowo-naczyniowego. Opracowanie standardu postępowania
 • Koarktacja aorty w odległym okresie po leczeniu naprawczym. Ocena kardiologiczna kompleksowa  z wykorzystaniem współczynnika infima-media

Członkostwa

 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej dla województwa mazowieckiego
 • Zarządy Towarzystw Kardiologicznych
  • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwo Pediatryczne
  • Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Sekcja Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Pediatric and Congenital Electrophysiology Society
 • Rady Naukowe czasopism
  • Kardiologia Polska
  • Folia Cardiologica
  • Klinika Pediatryczna
  • Pediatria po Dyplomie
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • Advances in Interventional Cardiology

Awanse Naukowe w 2019r

 • dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska- Rajszys,  – prof  IPCZD
 • lek med. Anna Migdał – asystent naukowy