Piotr Kaliciński

tytuł naukowy: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

OrcID No: 0000-0003-0555-2229

Krótka biografia:

 • specjalista chirurgii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej
 • profesor i kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • członek Rady Naukowej Instytutu
 • członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej
 • w przeszłości – Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, Konsultant Krajowego ds. chirurgii dziecięcej
 • przedstawiciel IPCZD w Komitecie Sterującym Europejskiej Sieci Referencyjnej TransplantChild, Członkiem Komitetu Sterującego PLUTO (Pediatric Unresectable Liver Tumor Observatory)
 • członek komitetów redakcyjnych m. in. Pediatric Transplantation, European Journal of Pediatric Surgery, Annals of Transplantation i in. międzynarodowych i krajowych  czasopism naukowych
 • autor 300 pełnotekstowych publikacji, w tym 67 z IF, autorem 2 książek i  49 rozdziałów w podręcznikach oraz redaktorem 3 podręczników

Inne kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe:

 • pierwsze udane przeszczepienia wątroby, wielonarządowe wątroby i jelita, wątroby i nerki w Polsce
 • pierwsze przeszczepienie w Polsce fragmentu wątroby od żywego dawcy
 • wprowadzenie w Polsce badań antygenu pp65 w diagnostyce zakażenia wirusem cytomegalii oraz monitorowania wiremii EBV we krwi u biorców przeszczepów
 • rozwinięcie chirurgii naczyniowej u u dzieci
 • wprowadzenie własnej modyfikacji leczenia chirurgicznego dzieci z całkowitą aganglionozą jelita grubego

Zainteresowania badawcze:

 • leczenie chirurgiczne cholestaz niemowlęcych
 • chirurgia transplantacji wątroby i nerki
 • długofalowe monitorowanie zmian patomorfologiocznych w przeszczepionej wątrobie
 • przeszczepienie wątroby w ostrej niewydolności wątroby
 • pierwotne nowotwory wątroby strategia postępowania i rola transplantacji wątroby w nieresekcyjnych guzach wątroby
 • choroba Hirschsprunga i inne zaburzenia motoryki jelit, i in.

Kontakt:

e-mail: p.kalicinski@ipczd.pl