Wybór czasopisma do publikacji

Zestawienie tabelaryczne – punkty za publikacje i redakcję (punktacja za poszczególne rodzaje publikacji naukowych, całkowita wartość punktowa).
Limit osiągnięć publikacyjnych – sloty publikacyjne

Czasopisma z Impact Factor (IF)
Należy sprawdzić wartość wskaźnika IF w bazie Journals Citation Reports. Nigdy nie należy sugerować się informacją o IF podaną na stronie czasopisma, podejrzenia wzbudzić powinna zwłaszcza wartość wskaźnika Impact Factor oznaczonego gwiazdką – wydawca zazwyczaj wyjaśnia, że to wartość nieoficjalna lub powołuje się na wskaźniki o podobnej nazwie.

Instrukcje w czasopismach biomedycznych
Szukając instrukcji dla autorów publikacji w czasopismach sprawdź Instructions to Authors in the Health Sciences – poradnik Mulford Health Science Library Uniwersytetu w Toledo, USA, z linkami do instrukcji zamieszczonych w serwisach czasopism. Politykę otwartości swojego wydawcy możesz sprawdzić w serwisie Sherpa RoMEO. Serwis pomaga zapoznać się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach.

Czasopisma punktowane – ewaluacja
Od 2019 roku zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. (Dz.U.2019 z 28.02.19, poz. 392) w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej punkty otrzymują czasopisma naukowe i materiały konferencyjne indeksowane w bazach: Web of Science Core Collection i Scopus oraz czasopisma znajdujące się na liście Wsparcie dla czasopism naukowych.

Nowe wykazy czasopism i wydawnictw już opublikowane

Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
Pełna lista czasopism wraz z liczbą przyznanych puntów

Lista czasopism z podziałem na dyscypliny
Nauki farmaceutyczne
Nauki medyczne
Nauki o zdrowiu

Jak wybrać dobre czasopismo do publikacji? Pomyśl, sprawdź, wyślij.

Konstytucja dla Nauki
Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik
Jak oceniane będą jednostki naukowe
Ewaluacja jakości działalności naukowej – jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe
Rozporządzenie MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z onferencji międzynarodowych
Wykazy czasopism naukowych MNiSW
Rozporządzenie MNiSW z 06.03.2109 w sprawie danych przetwarzanych w systemie POL-on