Ocena monografii naukowych

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

KOMUNIKAT MNISW W SPRAWIE WYKAZU WYDAWNICTW PUBLIKUJĄCYCH RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 r. poz. 392) ocenie podlega:

 • autorstwo monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu – 200 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu – 80 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu – 20 pkt.
 • redakcja naukowa monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu – 100 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu – 5 pkt.
 • autorstwo rozdziału w monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu – 50 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu – 5 pkt.

Nowe wykazy czasopism i wydawnictw już opublikowane

Zestawienie tabelaryczne – punkty za publikacje i redakcję
Punktacja za poszczególne rodzaje publikacji naukowych, całkowita wartość punktowa.
Limit osiągnięć publikacyjnych – sloty publikacyjne

Programy publikowania otwartego
Open access
Prawo autorskie
Należy pamiętać o podaniu do opublikowania, przy zgłaszaniu pracy swojego numeru ORCID oraz prawidłowej afiliacji.

Konstytucja dla Nauki
Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik
Jak oceniane będą jednostki naukowe
Ewaluacja jakości działalności naukowej – jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe
Rozporządzenie MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z onferencji międzynarodowych
Wykazy czasopism naukowych MNiSW
Rozporządzenie MNiSW z 06.03.2109 w sprawie danych przetwarzanych w systemie POL-on