Zasady autorstwa prac naukowych

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Afiliacja autorów w publikacjach zaliczanych do dorobku IPCZD

Jak afiliować się w publikacjach zaliczanych do dorobku Instytutu, prawidłowy zapis afiliacji musi obejmować w poniższej kolejności:
– nazwę jednostki podstawowej, tj. kliniki/zakładu,
– nazwę Instytutu.

Pracownicy publikując lub upowszechniając utwory podają afiliację  Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” lub jej odpowiednik dla wersji anglojęzycznej Children’s Memorial Health Institute .

Przykłady prawidłowych afiliacji:

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania  i Pediatrii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Department Gastroenterology, Hepatology, Nutritional Disturbances and Pediatrics, Children’s Memorial Health Institute

Afiliacja publikacji – rekomendacje dla jednostek naukowych

Skróty nazw czasopism

Szukając pełnego brzmienia lub skrótu tytułu czasopisma sprawdź:
National Library of Medicine Catalog / skróty stosowane w Medline
Lekarski Poradnik Językowy / oprac. na podstawie baz danych Index Medicus i Medline oraz Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne.

Informacje dodatkowe
Słownik terminów MeSH
Tez-MeSH – Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings wg MeSH