Zasady autorstwa prac naukowych

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Należy pamiętać o podaniu do opublikowania, przy zgłaszaniu pracy swojego numeru ORCID oraz prawidłowej afiliacji.

Afiliacja autorów w publikacjach zaliczanych do dorobku IPCZD

Jak afiliować się w publikacjach zaliczanych do dorobku Instytutu, prawidłowy zapis afiliacji musi obejmować w poniższej kolejności:
– nazwę jednostki podstawowej, tj. kliniki/zakładu,
– nazwę Instytutu.

Pracownicy publikując lub upowszechniając utwory podają afiliację  Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” lub jej odpowiednik dla wersji anglojęzycznej Children’s Memorial Health Institute .

Przykłady prawidłowych afiliacji:

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania  i Pediatrii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Department Gastroenterology, Hepatology, Nutritional Disturbances and Pediatrics, Children’s Memorial Health Institute

Afiliacja publikacji – rekomendacje dla jednostek naukowych

Skróty nazw czasopism

Szukając pełnego brzmienia lub skrótu tytułu czasopisma sprawdź:
National Library of Medicine Catalog / skróty stosowane w Medline,
Lekarski Poradnik Językowy / oprac. na podstawie baz danych Index Medicus i Medline oraz Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne.

Informacje dodatkowe
Słownik terminów MeSH
Tez-MeSH – Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings wg MeSH
Programy publikowania otwartego
Open access
Prawo autorskie

Instrukcje w czasopismach biomedycznych
Szukając instrukcji dla autorów publikacji w czasopismach sprawdź  Instructions to Authors in the Health Sciences – poradnik Mulford Health Science Library Uniwersytetu w Toledo, USA, z linkami do instrukcji zamieszczonych w serwisach czasopism.

Politykę otwartości swojego wydawcy możesz sprawdzić w serwisie Sherpa RoMEO. Serwis pomaga zapoznać się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach.