Agnieszka Sowińska

tytuł naukowy: dr n. tech.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Patologii, Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej

ORCID_ No:0000-0002-6853-2340

Krótka biografia:

 • biolog ze specjalizacją z biologii molekularnej
 • adiunkt w Zakładzie Patologii, Pracowni Onkopatologii i Biostruktury Medycznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • w 2006 roku obrona pracy doktorskiej w dziedzinie inżynierii materiałowej, poświęconej badaniom biozgodności biomateriałów
 • od 2015 roku jest pracownikiem naukowym w IPCZD
 • współautor 45 publikacji, w tym 16 publikacji z listy filadelfijskiej, 5 prac poglądowych/przeglądowych i 1 monografii
 • w przeszłości kierownik projektu NCN i dwóch projektów statutowych
 • udział w realizacji 16 projektów badawczych (1 międzynarodowy, 14 projektów zewnętrznych i 1 wewnętrzny)
 • członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
 • członek Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • diagnosta laboratoryjny; w trakcie specjalizacji z zakresu „Laboratoryjnej Genetyki Medycznej”.
 • diagnostyka molekularna litych nowotworów wieku dziecięcego.
 • badania struktury i składu pierwiastkowego tkanek z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej z mikroanalizą rentgenowską oraz badania ultrastruktury enterocytów i połączeń międzykomórkowych w nabłonku jelita cienkiego u dzieci z celiakią.
 • badania struktur komórkowych metodami immunofluorescencyjnymi w mikroskopie konfokalnym.
 • badania biozgodności biomateriałów.

Zainteresowania badawcze:

 • zaburzenia molekularne w nowotworach mózgu u dzieci.
 • struktura i rola połączeń międzykomórkowych dla biologii komórek / tkanek.
 • modulowanie odpowiedzi komórkowej przez macierz pozakomórkową / podłoże.

Kontakt:

e-mail: a.sowinska@ipczd.pl