Maja Klaudel-Dreszler

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0001-8967-5466

Krótka biografia:

  • Uczelnia medyczna: Akademia Medyczna w Gdańsku
  • Zatrudnienie w IP-CZD od 2004 r.

Specjalizacje i kwalifikacje:

  • I i II stopień specjalizacji z Pediatrii, specjalistka immunologii klinicznej i transplantologii klinicznej
  • Praca doktorska (2010): Przewlekła neutropenia u dzieci – obraz kliniczny, diagnostyka, czynniki prognostyczne oraz leczenie

Zainteresowania badawcze:

  • pierwotne niedobory odporności, a zwłaszcza te przebiegające z przewlekłą neutropenią lub z zajęciem przewodu pokarmowego
  • pierwotne i wtórne zespoły hemofagocytarne
  • choroby rzadkie: Shwachman –Diamond syndrome, Giant cell hepatitis with autoimmune anemia, Glycogen storage disease type I b
  • szczepienia u dzieci z PNO, po przeszczepieniu wątroby, leczonych immunosupresyjnie
  • od 2013 członek grupy ekspertów skupionych wokół Europejskiego Rejestru chorych z ciężką przewlekłą neutropenią (SCNIR – Severe Chronic Neutropenia International Registry, www.severe-chronic-neutropenia.org)

Kontakt: m.klaudel-dreszler@ipczd.pl