Bibliografia Publikacji Pracowników

Baza obejmuje prace naukowe i popularnonaukowe pracowników IPCZD. Są to wydawnictwa samoistne (monografie) i niesamoistne (publikacje w czasopismach, rozdziały w monografiach). Opisy bibliograficzne wykonuje się w oparciu o materiały znajdujące się w Bibliotece oraz materiały oryginalne i kserokopie prac dostarczane przez autorów. Przy publikacjach uwzględniona jest punktacja MEiN obowiązująca w ocenach dorobku naukowego oraz w przypadku prac opublikowanych w czasopismach posiadających Impact Factor (IF) wartość wskaźnika z danego roku. W oparciu o dane z bazy tworzy się raporty dla ministerstwa a także do oceny jednostek i ocen indywidualnych pracowników IPCZD.

http://www.czd.pl/~expertus/index.php