Bibliografia Publikacji Pracowników

Obejmuje prace naukowe i popularnonaukowe pracowników IPCZD wydane drukiem. Są to wydawnictwa samoistne (monografie)
i niesamoistne: publikacje w czasopismach, rozdziały w monografiach.

Opisy bibliograficzne wykonuje się w oparciu o materiały znajdujące się w Dziale BIN oraz materiały oryginalne i kserokopie prac dostarczane przez ich autorów.

Przy publikacjach uwzględniona jest punktacja ministerstwa właściwego dla nauki i szkolnictwa wyższego, obowiązująca w ocenach dorobku naukowego, a w przypadku prac opublikowanych w czasopismach posiadających impact factor (IF) podawana jest wartość wskaźnika z danego roku.

W oparciu o dane z bazy tworzy się raporty dla ministerstwa, do rankingów instytucji naukowych, a także do oceny jednostek i ocen indywidualnych pracowników IPCZD.

http://www.czd.pl/~expertus/index.php