Anna Wiernicka

Tytuł naukowy: lekarz

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0001-5248-1246

Krótka biografia:

 • od 2009 roku pracownik Kliniki Gastroneterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
 • zaangażowana zarówno w działalność kliniczną, naukową jak i dydaktyczną
 • członek zespołu zajmującego się żywieniem dzieci
 • prowadzenie terapii zaburzeń karmienia zarówno w warunkach szpitalnych oraz sprawowanie opieki ambulatoryjnej nad pacjentami z tymi problemami
 • opieka nad pacjentami żywionymi enteralnie (sonda nosowo-żołądkowa, gastrostomia odżywcza)
 • pracownik Poradni Żywieniowej dla pacjentów w programie domowego żywienia enteralnego (HEN)
 • opracowanie wraz z grupą roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZDZ) zasady żywienia dojelitowego dzieci  będące stanowiskiem PTGHiZDZ – praca opublikowana w Standardach Medycznych
 • prezentacja własnych wyników badań na konferencjach naukowych polskich, jak i zagranicznych
 • autorka i współautorka wielu publikacji, w tym 10 opublikowanych w czasopismach z Impact Factor, w trzech z nich jest pierwszym autorem
 • laureatka konkursu na najlepszą pracę naukową związaną z żywieniem i żywieniem klinicznym XII Forum Żywieniowe PTŻKDZ 20-21 X 2017 r .pod tytułem „Wieloośrodkowe, prospektywne badanie z randomizacją oceniające tolerancję i bezpieczeństwo wczesnego żywienia dojelitowego u dzieci po zabiegu wyłonienia PEG metodą endoskopową”
 • laureatka nagrody naukowej IPCZD w kategorii młody naukowiec za pracę opublikowaną w 2017 r. pod tytułem „Early Onset of Wilson Disease: Diagnostic Challenges”
 • doświadczenie w tworzeniu projektu grantu naukowego, rekrutacji oraz realizacji zadań w ramach projektu naukowego
 • w latach 2015-2017 główny badacz w wieloośrodkowym projekcie  „Evaluation of tolerance and safety of early enteral nutrition in children after percutaneous endoscopic gastrostomy placement”, będącym grantem naukowym Fundacji Nutricia
 • aktualnie kierownik grantu naukowego Fundacji NUTRICIA “Impact of the gut-brain hormonal axis and enteric peptides in the development of food neophobia in children with genetically determined hypersensitivity to the bitter taste” (Projekt realizowany w  latach 2018- 2020)
 • wykonywanie badań endoskopowych u dzieci

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z pediatrii IIst, w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej
 • inne kwalifikacje zawodowe: zaburzenia karmienia, żywienie enteralne, GCP, metodologia badań naukowych, badania endoskopowe w pediatrii

Zainteresowania badawcze:

 • prace badawcze i kliniczne dotyczą tematyki żywienia dojelitowego dzieci, nieswoistych zapaleń jelit u dzieci oraz choroby Wilsona

Kontakt:

e-mail: a.wiernicka@ipczd.pl