Beata Kasztelewicz

Stopień naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

ORCID No: 0000-0003-1504-5589

Krótka biografia:

 • adiunkt, specjalista mikrobiolog w Pracowni Biologii Molekularnej w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, IPCZD
 • absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w 2005 roku uzyskała tytuł magistra biologii ze specjalnością mikrobiologia)
 • w 2014 roku – uzyskanie stopienia doktora nauk medycznych (Instytut Biologii Medycznej PAN, tytuł dysertacji Molekularna charakterystyka wirusa Epsteina – Barr oraz ocena rearanżacji genów immunoglobulin i receptorów limfocytów T jako czynników prognostycznych u dzieci po przeszczepieniu wątroby, promotor: prof. Katarzyna Dzierżanowskiej-Fangrat).
 • 2015 rok- ukończenie podyplomowych studiów na Akademii Medycznej w Lublinie na kierunku analityka medyczna
 • 2017 rok – ukończenie szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie mikrobiologia
 • udział w realizacji 2 projektów europejskich, 5 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW lub NCN (w tym w 3 jako kierownik projektu lub główny wykonawca) oraz 4 wewnętrznych projektów badawczych finansowanych ze środków IPCZD
 • auto/współautor 13 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach (indeksowanych w PubMed), 2 artykułów poglądowych, 5 rozdziałów w monografiach i ponad 30 doniesień konferencyjnych
 • członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (od 2007 roku) oraz American Society for Microbiology (od 2013 roku)

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe)

 • tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologia
 • inne kwalifikacje zawodowe: metody biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej, genotypowanie, analiza ekspresji genów, projektowanie i walidacja testów diagnostycznych opartych na technice PCR, podstawy metod statystycznych, ICH GCP

Zainteresowania badawcze:

 • zagadnienia związane z interakcją wirus-gospodarz, w szczególności badanie mechanizmów patogenezy i poszukiwaniu biomarkerów prognostycznych przebiegu zakażeń wirusem Epsteina-Barr, wirusem cytomegalii i ludzkim wirusem typu 6 (u pacjentów pediatrycznych po przeszczepieniach narządowych lub z wrodzonymi niedoborami odporności) oraz wrodzonych zakażeń wirusem cytomegalii

Kontakt:

e-mail: b.kasztelewicz@ipczd.pl