Arkusze wydawnicze

Zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 877):

punktowane mogą być wyłącznie monografie i rozdziały dostarczone wraz z oświadczeniem Autora/Redaktora lub Wydawcy o liczbie arkuszy wydawniczych.

Powyższe Rozporządzenie zawiera dodatkowe kryterium oceny monografii i rozdziałów. Dotyczy ono objętości w/w typów publikacji określonej w arkuszach wydawniczych (1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków):

– dla monografii – min. 6 arkuszy wydawniczych,

– dla rozdziału – min. 0.5 arkusza wydawniczego.

Na podstawie: Zarządzenie 68/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r..

Załączniki:

Załącznik 1 Wykaz prac rejestrowanych w bazie „Bibliografia Publikacji Pracowników IPCZD”

Załącznik 2 Oświadczenie o afiliacji

Załącznik 3 Oświadczenie udostępnianie pracy doktorskiej/habilitacyjnej w Internecie

Załącznik 4 Objętość rozdziału (liczba arkuszy wydawniczych)

Załącznik 5 Objętość książki (liczba arkuszy wydawniczych)