Małgorzata Pac

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Immunologii

OrcID No:0000-0003-2071-3297

Krótka biografia:

 • adiunkt w Klinice Immunologii IP CZD
 • od 1.01.2019 pełniąca obowiązki Kierownika Kliniki
 • od stycznie 2015 r. konsultant wojewódzki w zakresie immunologii klinicznej dla obszaru województwa mazowieckiego
 • udział w  projektach unijnych (PERFECT, EURO-PID-NAS, RareScreen)
 • członek ESID (Europejskie Towarzystwo Niedoborów Odporności)
 • członek PTIDiK (Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej)
 • członek PTP (Polskie Towarzystwo Pediatryczne)
 • członek zarządu J Project
 • członek PGR ds. PNO (Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności)
 • autor/współautor ponad 80 recenzowanych artykułów (ok.50 indeksowanych w pubmed)

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z pediatrii IIst, z immunologii klinicznej
 • inne kwalifikacje zawodowe: GCP

Zainteresowania badawcze:

 • pierwotne niedobory przeciwciał, w szczególności agammaglobulinemii sprzężonej z chromosomem X
 • niedobory podklas IgG
 • pospolity zmienny niedobór odporności
 • choroby autoimmunizacyjnym w niedoborach odporności
 • choroby limfoproliferacyjnym
 • diagnostyka oraz przygotowanie i prowadzenie dzieci z całkowitym zespołem Di George’a do transplantacji grasicy, we współpracy z GOSH w Londynie
 • od 2017 roku bierze czynny udział w badaniach przesiewowych noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności

Kontakt:

e-mail: m.pac@ipczd.pl