Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

W obszarze zainteresowań Kliniki znajdują się w: ogólna nefrologia oraz nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, prowadzenie chorych po przeszczepie nerki, dializoterapia i inne techniki terapii pozaustrojowej oraz badania kliniczne.

Pracownicy naukowi

 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda           
 • prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
 • dr hab. n. med. Sylwester Prokurat               
 • lek. med. Łukasz Obrycki  

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

 • Wczesna prewencja choroby sercowo-naczyniowej. Populacyjne badanie przekrojowe i interwencyjne
 • Wczesna prewencja przewlekłej choroby nerek u dzieci urodzonych przedwcześnie. Ocena czynności nerek
 • Immunologia nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Analizy subpopulacji limfocytów T i B oraz ich reaktywności
 • Nadciśnienie tętnicze pierwotne jako zespół wczesnego starzenia układu krążenia (early vascular aging). Ocena molekularnych markerów procesów starzenia, w tym starzenia immunologicznego; ocena sztywności tętnic
 • Nadciśnienie tętnicze. Kontynuacja badań układu sercowo-naczyniowego (prędkość fali tętna, analiza fali tętna, ocena cIMT oraz masy lewej komory serca) u pacjentów w ramach projektu „Profil metabolomiczny dzieci chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne za pomocą analizy metodą chromatografii cieczowej z detekcją mas”
 • Nadciśnienie tętnicze. Kontynuacja badań „Ocena częstości występowania i ryzyka związanego z nadciśnieniem tętniczym rzekomym u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym”.

Choroby rzadkie

 • Analiza znaczenia poszczególnych mutacji genetycznych składowych układu dopełniacza dla ryzyka nawrotu aHUS po transplantacji nerki przy ograniczonym dostępie do leku eculizumab. Badania genetyczne, transplantacja nerki – limitowane w czasie podawanie eculizumabu
 • Nadciśnienie tętnicze monogenowe. Schemat diagnostyczny, opracowanie zasad leczenia
 • Idiopatyczna hiperkalcemioa niemowląt. Podłoże molekularne, odległe następstwa, zasady leczenia, ocena powikłań narząodwych, regulacja epigenetyczna metabolizmu wit. D3
 • Monogenowe przyczyny przewlekłej choroby nerek. Diagnostyka molekularna ; ocena zależności genotyp-fenotyp, opracowanie zasad diagnostyki molekularnej u dzieci z PCHN
 • Dysplazja włóknisto-mięśniowa u dzieci i młodzieży. Diagnostyka obrazowa, diagnostyka molekularna, opracowanie zasad postępowania, opracowani podłoża molekularnego i związku między obciążeniem rodzinnym a zmianą struktury ściany tętnic szyjnych
 • Zespół Alporta: określenie profilu molekularnego, ustalenie korelacji genotyp-fenotyp, nowy model diagnostyki i weryfikacja obowiązujących standardów postępowania.
 • Ustalenie podłoża molekularnego niesyndromicznych postaci zespołu aorty brzusznej z zastosowaniem sekwencjonowania całego eksomu.

Transplantologia

 • analiza wpływu produkcji DSA de novo na losy przeszczepu nerki
 • analiza panelu biomarkerów w rozpoznawaniu humoralnego odrzucania przeszczepu nerki
 • analiza znaczenia zmienności stężenia takrolimusu dla losów przeszczepu nerki

Inne

 • Ocena regulacji immuno-neuroendokrynnej układu immunologicznego w nadciśnienieniu tętniczym pierwotnym. Ocena subpopulacji limfocytów T i B, hodowle komórkowe, stymulacja komórek T i B mediatorami układu współczulnego
 • Związek między rytmami dobowymi ciśnienia tętniczego i regulacją immunoendokrynną limfocytów T i B. Ocena subpopulacji limfocytów T i B, hodowle komórkowe, stymulacja komórek T i B mediatorami układu współczulnego
 • Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci z cholestazą i z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Wybrane projekty realizowane od 2013 r.

 • UMO/2013/11/B/NZ4/03832 – Regulacja neurohormonalna układu odporności naturalnej i adaptacyjnej u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin, 17-09.2014 r.- 16.08.2018 r.
 • UMO-2014/15/B/NZ5/03541 – Hiperkalcemia samoistna niemowląt- podłoże molekularne oraz odległe następstwa, kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin,  07.08.2015 r. – 06.12.2019 r.

Wybrane członkostwa

 • Pediatric Transplantation
 • Pediatric Nephrology
 • Dializa i Ty
 • Klinika Pediatryczna
 • Medycyna Praktyczna – Pediatria
 • Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 • Standardy Medyczne Pediatria
 • Standardy Medyczne Pediatria

Awanse Naukowe w 2019 r.