Marek Szymczak

tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Imię i nazwisko: Marek Szymczak

Stanowisko naukowe: profesor instytutu

Jednostka organizacyjna: Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

OrcID No: 0000-0001-6852-8424

Krótka biografia:

  • w marcu 2021 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne 
  • profesor Instytutu i zastępca Kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
  • wykładowca podczas kursów CMKP oraz szkoleń organizowanych przez Poltransplant i w ramach projektu ETPOD (European Training Program on Organ Donation)
  • członek Grupy roboczej “Education and Training” Pediatrycznej Referencyjnej Sieci Szpitali Pediatrycznych (European Reference Network for Paediatric Transplantation)
  • publikacja ponad 100 recenzowanych artykułów
  • autor 5 rozdziałów w książkach

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja z: chirurgii dziecięcej, transplantologii klinicznej
  • dyplom Europejskiej Specjalizacji z Chirurgii Dziecięcej, wydany przez The European Board in Pediatric Surgery
  • Inne kwalifikacje zawodowe: Podyplomowe Studia Menadżerskie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania: Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych. Posiada dyplomy ukończenia Kursu Żywienia  Poza i Dojelitowego – The Third European Post Graduate Intensive Course ESPEN oraz Kursu Laparoskopii – Advanced Course in Laparoscopic Digestive Surgery, Strasbourg, Francja

Zainteresowania badawcze:

  • prace badawcze i kliniczne poświęcone przede wszystkim problemom przeszczepiania narządów u dzieci oraz chirurgii dziecięcej, a zwłaszcza rekonstrukcji przełyku

Kontakt:

e-mail: m.szymczak@ipczd.pl