Bożena Cukrowska

tytuł naukowy: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Zakład Patologii

OrcID No: 0000-0001-6887-0094

Krótka biografia:

 • 2015 – obecnie przewodnicząca Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Dziecięcej Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
 • 2004 – obecnie kierownik Pracowni Immunologii, Zakład Patologii, IP-CZD, Warszawa
 • 2012 – obecnie profesor zwyczajny, Zakład Patologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IP-CZD), Warszawa
 • 2000 – 2012 – starszy asystent, adiunkt (od 2002) i docent (od 2003), Zakład Patologii, IP-CZD, Warszawa
 • 1997 – 1991 – asystent naukowy, samodzielny pracownik naukowy (od 1997), Czeska Akademia Nauk, Zakład Immunologii i Gnotobiologii, Praga, Czechy   
 • 1988 – 1991 – asystent, Zakład Propedeutyki Pediatrii, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • 1986 – 1988 – asystent, I Klinika Chorób Dzieci,  Akademia Medyczna w Białymstoku
 • autorka i współautorka 170 recenzowanych publikacji (60 indeksowanych w bazie Pubmed o łącznym „impact factor” 218,669), współautorka patentu opisującego anty-alergiczne działanie szczepów Lactobacillus casei i Lactobacillus rhamnosus.

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • 2012 – tytuł profesora  otrzymany z rąk Prezydenta RP
 • 2002 – doktor habilitowany nauk medycznych, IP-CZD, Warszawa
 • 1997  – PhD  w immunologii, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), doktorat z wyróżnieniem
 • 1988 – lekarz pediatra – specjalizacja z pediatrii
 • 1985 – lekarz, Akademia Medyczna w Białymstoku, dyplom z wyróżnieniem

Zainteresowania badawcze:

 • główne zainteresowania naukowe związane z immunologią błon śluzowych, patofizjologią chorób układu pokarmowego (celiakia, nieswoiste zapalenia jelit) i chorób o podłożu alergicznym oraz znaczeniem mikrobioty jelitowej w rozwoju przewlekłych chorób nieinfekcyjnych i  zastosowaniem probiotyków w ich leczeniu i profilaktyce.
 • wielkoskalowe badania populacyjne prowadzone w ramach międzynarodowych projektów naukowych oraz we współpracy z ośrodkami polskimi.
 • aplikacja nowoczesnych metod diagnostycznych w gastroenterologii, hepatologii i onkologii dziecięcej
 • kierownik grantów przyznanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Promocji Zdrowego Żywienia Danone oraz grantów wewnętrznych IP-CZD i UMC Utrecht, Holandia. 

Kontakt:

e-mail: b.cukrowska@ipczd.pl