Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

tytuł naukowy: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Neurologii i Epileptologii

OrcID No: 0000-0002-5015-250X

Krótka biografia:

 • profesor neurologii i neurologii dziecięcej
 • kierownik  Kliniki Neurologii i Epileptologii
 • zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
 • przedstawiciel Polski w Zarządzie Państw Członkowskich UE do spraw Europejskich Sieci Referencyjnych
 • zastępca przewodniczącego Zespołu do Spraw Chorób Rzadkich
 • przewodnicząca zespołu koordynującego program leczenia  rdzeniowego zaniku mięśni
 • członek komitetu naukowego MAB BrainCity
 • absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • praca doktorska dotycząca regeneracji w ośrodkowym układzie nerwowym w warunkach eksperymentalnych; habilitacja dotycząca regeneracji nerwów obwodowych, także w warunkach eksperymentalnych
 • staż podoktorski w laboratoriach Universite Paris-7 w Paryżu
 • badania naukowe w dziedzinie neurologii wieku rozwojowego, przede wszystkim w zakresie epileptogenezy i chorób skórno-nerwowych
 • w przeszłości kierownik i wykonawca kilkunastu grantów krajowych i międzynarodowych
 • lider części klinicznej  grantu EPISTOP, realizowanego w ramach 7 PR KE oraz grantu EPIMARKER, realizowanego w ramach programu STRATEGMED
 • publikacja ponad 150 recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z neurologii IIst, z neurologii dziecięcej
 • inne kwalifikacje zawodowe: diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych, diagnostyka i leczenie chorób neurozwyrodnieniowych, diagnostyka i leczenie rzadkich i złożonych padaczek, badania nad regeneracją  w układzie nerwowym, podstawy statystyki, GCP, metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

 • prace badawcze i kliniczne poświęcone przede wszystkim epileptogenezie, chorobom skórno – nerwowym ze szczególnym uwzględnieniem  nowotworzenia i padaczki, chorobom demielinizacyjnym, degeneracji i regeneracji w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym

Kontakt:

e-mail: k.kotulska@ipczd.pl