Zakład Patomorfologia

Zakład Patomorfologii IPCZD jest jednostką referencyjną w zakresie patologii chorób wieku rozwojowego wyspecjalizowaną w pediatrycznej diagnostyce patomorfologicznej. Badania patomorfologiczne wykonywane są w dziedzinach: onkopatologii, neuroonkologii, gastroenterologii, hepatopatologii, chorób metabolicznych, patologii transplantacyjnej, nefrologii, urologii, miopatologii, kardiopatologii i innych. W Zakładzie Patomorfologii IPCZD prowadzone są także badania diagnostyczne i naukowe związane z identyfikacją zmian genetycznych charakterystycznych dla poszczególnych typów histopatologicznych, markerów prognostycznych, predykcyjnych oraz predysponujących, jak również celów terapeutycznych dla poszczególnych typów nowotworów ośrodkowego układu nerowego i innych występujących u dzieci. Prowadzone są również badania związane z opracowywaniem modelu diagnostyki serologicznej chorób przewodu pokarmowego (celiakii, nieswoistych zapaleń jelit, autoimmunizacyjnego zapalenia trzustki) i wątroby (autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby), oraz diagnostyki pierwotnych niedoborów odporności (zespołu ataksja-teleangiektazja), infekcji wirusowych, potransplatacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego. Zakład prowadzi unikalne w skali światowej archiwum materiału biopsyjnego rzadkich chorób wieku rozwojowego jak nowotwory, choroby nerek i przewodu pokarmowego, choroby mitochondrialne, neurologiczne, zespoły niedoboru odporności, choroby mięśnia sercowego, i inne

Pracownicy naukowi

 • dr hab. n. med. Maciej Pronicki      
 • dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska
 • prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
 • dr hab. n. med. Maria Łastowska
 • dr n. med. Joanna Bierła
 • dr n. med. Joanna Cielecka-Kuszyk
 • dr n. med. Agnieszka Karkucińska-Więckowska
 • dr n. med. Agnieszka Sowińska
 • dr n. med. Sylwia Szymańska
 • dr n. med. Joanna Trubicka

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

 • Alergie. Mechanizmy- immunologiczne, rola mikrobioty, metabolomika, modulacja probiotykami, prebiotykami
 • Cukrzyca typu 1. Mechanizmy autoimunizacji – rola mikrobioty, metabolomika, ustalenie algorytmu badań przesiewowych w kierunku celiakii.
 • Celiakia. Rola mikrobioty i metabolomu w aktywacji procesów autoimmunizacyjnych
 • NAFLD. Rola stresu oksydacyjnego i zmian w mitochondriach w rozwoju NAFLD

Choroby rzadkie

 • Guzy OUN u dzieci. Identyfikacja markerów diagnostycznych oraz prognostycznych na poziomie DNA, RNA i  białka.
 • Guzy OUN u dzieci. Identyfikacja istotnych klinicznie, germinalnych i somatycznych zmian molekularnych występujących w guzach mózgu o wysokim stopniu złośliwości u dzieci.
 • Chłoniaki limfoblastyczne. Ocena markerów molekularnych na poziomie zmian nukleotydowych oraz aberracji chromosomowych w chłoniakach limfoblastycznych u dzieci.
 • TSC. Poszukiwanie tła molekularnego warunkującego występowanie padaczki u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym.
 • Choroba Wilsona. Ocena autoimmunizacji.

Nowe technologie i metody

 • Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS). Opracowanie algorytmu diagnostycznego w zakresie badań molekularnych dla pacjentów z pediatrycznymi nowotworami litymi.
 • Metabolomika. Ocena metabolomu u chorych z celiakią i ich rodzin.
 • Mikroskopia konfokalna. Ocena ekspresji białek w materiale tkankowym pacjentów z chorobami zapalnymi, autoimmunizacyjnymi i innymi.

Transplantologia

 • Transplantologia – Analiza zmian histopatologicznych w biopsjach protokolarnych wątroby u pacjentów po przeszczepieniu, oraz ocena czynników wpływających na występowanie odrzucania allograftu i włóknienia narządu.

Wybrane członkostwa stowarzyszeń, grup eksperckich i redakcji czasopism naukowych:

 • Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
 • EUCERD/EC Joint Research Council workshop on genetic testing in Europe
 • European Confederation of Neuropathological Societies
 • European Society of Human Genetics
 • Komitet Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna w dziedzinie patomorfologii
 • Polish Journal of Pathology
 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
 • Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Patologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Patologów, Oddział Warszawski
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Sekcja Celiakalna Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Patologów
 • Zespół ds. Badań Diagnostycznych w Immunologii przy Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych