Małgorzata Żuk

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Kardiologii

OrcID No: 0000-0002-2203-9382

Krótka biografia:

 • pracownik IPCZD od 1989 r. w IPCZD
 • od 2009 r. -funkcja Kierownika Oddziału Kardiologii,
 • od 2015 r. praca na stanowisku naukowym adiunkta
 • uzyskanie w 2000 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka stopienia doktora nauk medycznych
 • publikacja 88 prac o łącznej wartości IF 127,348, punktacji MSWiA 720; 42 z nich to publikacje pełnotekstowe w tym 16 prac oryginalnych oraz 2 monografie
 • główny wykonawca wyodrębnionych części grantów naukowych finansowanych przez program POLKARD oraz zadań statutowych IPCZD
 • prowadzenie działalności dydaktycznej – wykłady na kursach specjalizacyjnych oraz doskonalących CMKP
 • 0d 2012 r. opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii Dziecięcej
 • członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – aktywna działalność w pracach Sekcji Kardiologii Dziecięcej
 • członek założyciel i przez 2 pierwsze kadencje przedstawiciel kardiologów dziecięcych w zarządzie Sekcji Krążenia Płucnego

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z pediatrii IIst, z kardiologii dziecięcej

Zainteresowania badawcze:

 • nadciśnienie płucne u dzieci jako główny temat zainteresowań naukowych (od 2004 r.) – w tej populacji jest to choroba rzadkiej, gdzie najważniejsze prace badawcze powstają we współpracy wieloośrodkowej
 • od 2007 r. udział w pracach światowego rejestru nadciśnienia płucnego TOPP (IPCZD aktualnie w tym rejestrze jako jedyny ośrodek z Polski)
 • publikacja wyników badań własnych w dziedzinie światowego rejestru nadciśnienia płucnego TOPP
 • funkcja głównego badacza w badaniach klinicznych leków stosowanych w nadciśnieniu płucnym u dzieci
 • praca kliniczna poświęcona niemowlętom z wrodzonymi wadami serca, w tym z wadami o typie pojedynczej komory
 • badania oceniające odległe wyniki leczenia metodą Fontana ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wątrobie
 • zainteresowanie statystyką medyczną – poziom moich umiejętności pozwalający na samodzielne opracowania statystyczne większości prowadzonych badań

Kontakt:

e-mail: m.zuk@ipczd.pl