Klinika Immunologii

Klinika Immunologii IPCZD to pierwszy w Polsce ośrodek diagnostyki i leczenia pierwotnych niedoborów odporności dla dzieci z całej Polski. Obecnie ponad 50 proc. pacjentów przyjmowanych jest spoza województwa mazowieckiego. Z inicjatywy pracowników kliniki utworzono sieć szpitali referencyjnych: 15 Ośrodków Pediatrycznych i 13 Ośrodków Internistycznych Diagnostyki i Leczenia Niedoborów Odporności.

Działalność Kliniczna:

 • Klinika Immunologii posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii i immunologii klinicznej. Rocznie klinika przyjmuje na hospitalizację 350 – 450 pacjentów. Poradnia Immunologii udziela 3 500 – 4 500 porad rocznie, w tym około 450 przetoczeń dożylnych i podskórnych preparatów gammaglobulin u dzieci z pierwotnymi niedoborami przeciwciał w ramach Programu Lekowego leczenia substytucyjnego.
 • Klinika zapewnia najszerszą diagnostykę immunologiczną, genetyczną oraz leczenie dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności, oraz pacjentom ze schorzeniami o podłożu autoimmunizacyjnym i autozapalnym.
 • Opieka nad pacjentami w wrodzonymi niedoborami odporności i nadmierną łamliwością chromosomów, u których występuje zwiększone ryzyko chorób nowotworowych. Program profilaktyki przeciwnowotworowej obejmuje zdrowych nosicieli, członków rodzin dzieci z zespołem Nijmegen oraz z zespołem ataksja-teleangiektazja.
 • Kwalifikacja i procedury przygotowania pacjentów z pierwotnym niedoborem odporności do przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (zwanej dawniej przeszczepieniem szpiku). Prowadzenie pacjentów po zabiegu przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych obejmuje: ocenę rekonstytucji układu odporności, ocenę chimeryzmu poprzeszczepowego, leczenie substytucyjne preparatami immunoglobulin oraz leczenie powikłań. infekcyjnych i nieinfekcyjnych
 • W Klinice prowadzone jest leczenie immunosupresyjne związanez pierwotnymi niedoborami odporności chorób autoimmunizacyjnych wg najnowszychstandardów terapeutycznych.
 • Diagnostyka i leczenie zespołów gorączek nawrotowych, w tym genetycznie uwarunkowanych zespołów autozapalnych
 • W Klinice Immunologii opracowano ogólnopolskie standardy szczepień ochronnych u dzieci z grup ryzyka, z pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporności

Działalność naukowa

 • W Klinice Immunologii, w 1993 r. opracowano pierwszy program terapii substytucyjnej leczenia dożylnymi preparatami gammaglobulin chorych z wrodzonymi niedoborami przeciwciał. Program jest obecnie kontynuowany w ramach Programów Lekowych dla dzieci i osób dorosłych. W 2003 r. po raz pierwszy w Polsce Klinika Immunologii wprowadziła substytucyjne leczenie podskórnymi preparatami gammaglobulin, które stopniowo wprowadzane jest w innych ośrodkach krajowych.
 • Klinika jest jedynym ośrodkiem w kraju prowadzącym we współpracy z  Great OrmondStreetHospital w Londynie (GOSH) leczenie przeszczepieniem grasicy u dzieci z całkowitym zespołem Di George’a.                                                                                                                         
 • Klinika Immunologii jest pierwszym w Polsce Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności, gdzie rozpoczęto leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych. Przełomowym sukcesem w leczeniu tych chorób jest utworzenie nowego programu lekowego w 2017 r. “Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych” , biologicznym blokerem interleukiny-1 anakinrą.
 • Poradnia Immunologii jest jednym z 17 ośrodków na świecie prowadzącym unikalne badania kliniczne – IEDAT-02-2015/ATTeST, oceniające wpływ soli sodowej fosforanu deksametazonu wprowadzonej do wnętrza krwinek czerwonych na objawy neurologiczne u pacjentów z zespołem ataksja-teleangiektazja.