Jolanta Marucha

Tytuł naukowy: dr n. med.

Jednostka  organizacyjna: Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

OrcID: 0000000236615483

Krótka biografia:

  • specjalista fizjoterapii II◦
  • dr n. med. w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
  • od 2004 roku naukowe zainteresowania naukowe lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi
  • uczestnictwo w monitorowaniu pacjentów z MPS I, II, chorobą Gaucher’a i chorobą Pompe’go leczonych enzymatyczną terapią zastępczą
  • autorka lub współautorka recenzowanych artykułów w pismach krajowych i zagranicznych

Specjalizacje/Kwalifikacje(zawodowe i naukowe):

  • Od 2010r. jest specjalista II◦ z fizjoterapii
  • w 2012 r. obrona doktorska dysertacji na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytety Medycznego i uzyskanie tytułu dr n. med.

Zainteresowania naukowe:

  • choroby metaboliczne ( MSUD, acydurie), w szczególności wpływ leczenia enzymatyczną terapią zastępczą na strukturę i funkcje narządu ruchu w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych ( MPS-y, choroba Gaucher’a, choroba Pompe’go)

Kontakt:

e-mail: j.marucha@ipczd.pl