Dorobek naukowy

Biblioteka i Informacja Naukowa
godz. 8.00 -15.00 tel.: 22.815.11.19 adres email: expertus@ipczd.pl

Rada Doskonałości Naukowej
https://www.rdn.gov.pl/o-rdn.html

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego

W związku z kompetencją Rady Doskonałości Naukowej, wyrażoną w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), dotyczącą dokonywania oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaleca się sporządzanie przedmiotowego wniosku z uwzględnieniem następujących dokumentów.

  1. Wniosek przewodni.
  2. Dane wnioskodawcy.
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
  4. Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.
  5. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.

Jednocześnie Rada Doskonałości informuje, że podawanie danych naukometrycznych – w opinii Rady Doskonałości Naukowej – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze stosowanej powszechnie praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans naukowy. Należy jednak podkreślić, że podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awansowego dane naukometryczne nie mogą stanowić kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, habilitujących oraz samej Rady Doskonałości Naukowej, organów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu. Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kandydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub tytułu nie powinna być uzależniona od podania tych danych.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych – w 2 egzemplarzach (preferowany nośnik danych „pendrive”).

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 4 i 5 wymagają podpisu wnioskodawcy. Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Zaleca się, by wnioskodawca przed złożeniem do Rady Doskonałości Naukowej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zapoznał się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym przez senat albo radę naukową na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Składany wniosek powinien uwzględniać ewentualne wymagania określone przez podmiot habilitujący.

W załączeniu Rada Doskonałości Naukowej udostępnia wzory poszczególnych dokumentów:

  1. Wniosek przewodni.
  2. Dane wnioskodawcy.
  3. Autoreferat.
  4. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych.

Jednocześnie Rada Doskonałości Naukowej przypomina, że w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wszczętych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 lit. b 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zalicza się także:

1) artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:

a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania
tytułu profesora

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących wymogów dokumentacyjnych:

1. Wniosek przewodni.
2. Dane wnioskodawcy.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;
4. Autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, o których mowa w art. 227 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy, w szczególności opis osiągnięć uznanych za najważniejsze.
5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych lub dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informacje o:
– osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora lub promotora pomocniczego, jak i kopromotora wraz z wykazem przewodów doktorskich zawierającym informacje o podjętych uchwałach w sprawie nadania stopnia doktora lub informacje o etapie, na jakim są procedowane dane przewody doktorskie;
– uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych z podaniem informacji o pełnionych w nich funkcjach (kierownik projektu, wykonawca albo inne);
– stażach naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych z podaniem miejsca, czasu trwania oraz charakteru danego stażu:
– prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
– działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

W przypadku wskazania w przedmiotowym wykazie prac współautorskich, wnioskodawca winien precyzyjnie określić swój indywidualny – merytoryczny – wkład w ich powstanie (np. twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca badań, wykonanie specyficznych badań, wykonanie analizy wyników, przygotowanie manuskryptu artykułu, i inne);

6. Informacja o przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wnioskodawca ubiegał się uprzednio o nadanie tytułu profesora.
7. Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia, o których mowa w pkt. 4.
8. Oświadczenie lustracyjne sporządzone zgodnie z odpowiednim załącznikiem do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1933-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.). Obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Osoby, które już uprzednio składały omawiane oświadczenie zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 2 do ustawy, stanowiącego wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak korzystania z ustawowo określonych wzorów oświadczeń będzie skutkował zwrotem nieprawidłowo złożonego dokumentu i koniecznością uzupełnienia dokumentacji wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora o prawidłowo sporządzone oświadczenie lustracyjne.
9. Potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz Rady Doskonałości Naukowej, o której mowa w art. 182 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie Rada Doskonałości informuje, że podawanie danych naukometrycznych – w opinii Rady Doskonałości Naukowej – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze stosowanej powszechnie praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans naukowy. Należy jednak podkreślić, że podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awansowego dane naukometryczne nie mogą stanowić kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, habilitujących oraz samej Rady Doskonałości Naukowej, organów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu. Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kandydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub tytułu nie powinna być uzależniona od podania tych danych.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych – w 5 egzemplarzach (preferowany nośnik danych „pendrive”), z zastrzeżeniem, że oświadczenia lustracyjnego, potwierdzenia dokonania opłaty oraz danych wnioskodawcy nie załącza się na elektronicznym nośniku danych.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 8, wymagają podpisu wnioskodawcy. Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt.2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

W załączeniu Rada Doskonałości Naukowej udostępnia wzory poszczególnych dokumentów:
1. Wniosek przewodni.
2. Dane wnioskodawcy.
3. Autoreferat.
4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych.
5. Informacja o uprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu profesora.

Link do wzorów stosownych oświadczeń lustracyjnych, stanowiących załącznik do ustawy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062181592/U/D20061592Lj.pdf