Informacje dla autora

1.  Autor dostarcza egzemplarz pracy do Komisji ds. Wydawnictwa Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w formie:
a) jednostronnego wydruku  komputerowego w 1 egzemplarzu na papierze formatu A4 (w skali 1:1), wydruk musi być zgodny z wersją elektroniczną;
b) pliku na nośniku elektronicznym bądź w postaci załącznika do e-maila.

2. Prace doktorskie i habilitacyjne należy przygotowywać zgodnie wytycznymi w Przewodniku.

3. Wymagane jest dostarczenie zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie tekstu, ilustracji lub tablic dosłownie  zaczerpniętych z innych publikacji.

4. Wymagania techniczne dla monografii, podręczników, skryptów i innych wydań:
a) format strony A4, marginesy lustrzane zew. 2,3 cm, wew. 2,7 cm, górny i dolny 2,5 cm;
b) akapity: 1,25 cm;
c) czcionka Times New Roman i/lub Arial, wielkość czcionki 12 pkt, natomiast podtytuły/tytuły rozdziałów – 16 pkt;
d) tekst wyjustowany;
e) interlinia 1,5;
f) spis treści powinien zaczynać się na stronie nieparzystej;
g) wszystkie główne rozdziały powinny być opuszczone w dół o 120 pkt (strona nagłówkowa rozdziału) oraz rozpoczynać się na stronie nieparzystej;
h) jeśli są w pracy tabele – minimalna grubość kreski wynosi 0,3 pkt;
i) spis treści rycin i tabel automatyczny;
j) ryciny, zdjęcia, tabele nie mogą wychodzić poza margines strony;
k) praca powinna mieć krótką przedmowę;
l) ponieważ złożone prace wysyłane są do recenzentów, powinny więc być sprawdzone przez autorów przed dostarczeniem do Wydawnictwa.

5. Komisja ds. Wydawnictwa dokonuje akceptacji merytorycznej pracy, kieruje pracę do Wydawnictwa, gdzie sprawdza się pracę pod kontem wytycznych. Jeśli otrzymany wydruk i zapis elektroniczny są niezgodne z ustaleniami zawartymi w wytycznych, praca jest zwracana autorowi do poprawy. Po akceptacji formy przez Wydawnictwo praca przekazywana jest do recenzji.

6. Monografie i podręczniki muszą mieć dwie pozytywne recenzje, pozostałe prace muszą mieć jedną pozytywną recenzję.

7. Autor zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty autorskiej oraz ustosunkowania się do uwag recenzentów, w terminie wskazanym przez Wydawnictwo. Jeżeli autor nie przeprowadzi korekty w wyznaczonym terminie, oznacza to, że zaakceptował on postać utworu przedstawioną mu przez Wydawnictwo.

8. Autor udziela niewyłącznej licencji Wydawnictwu na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji w  zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz cyfrową.

9. Autor podpisuje wydruk publikacji, który jest dla Wydawnictwa gwarancją poprawności.