Regulamin

WYDAWNICTWO INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

§ 1.

 1. Działalność wydawnicza Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, zwanego dalej „Instytutem”, realizowana jest przez Wydawnictwo Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, zwane dalej „Wydawnictwem”.
 2. Celem Wydawnictwa jest efektywne udostępnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 3. Wydawnictwo działa na podstawie:
  a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 618 z późn. zm.);
  b) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.);
  c) Statutu Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

§ 2.

 1. Nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego wydawnictw  czuwa Komisja ds. Wydawnictwa, zwana dalej „Komisją”.
 2. Komisja, o której mowa w ust. 1 powoływana jest zarządzeniem dyrektora Instytutu, w składzie uzgodnionym z Radą Naukową Instytutu.
 3. Do zadań Komisji ds. Wydawnictwa należy:
  a) koordynowanie prac związanych z opracowaniem planów wydawniczych;
  b) przyjmowanie planu wydawniczego, jego korekta i przygotowanie do zatwierdzenia przez Radę Naukową Instytutu;
  c) bieżąca współpraca z Wydawnictwem;
  d) współpraca z autorami publikacji zgłaszanych do planu wydawniczego;
  e) kwalifikowanie formy wydania (druk lub wersja elektroniczna) zgodnie z wytycznymi dla autorów;
  f) ustalanie zasad procesu recenzowania;
  g) przyznawanie honorariów i kierowanie wydania do redakcji i druku lub publikacji w formie elektronicznej;
  h) sporządzanie protokołów, dotyczących przyjmowania materiałów w formacie MS Word od autorów.

§ 3.

 1. Autorem lub współautorem wydania jest pracownik Instytutu.
 2. Autorzy i/lub współautorzy przekazują materiał do wydania w formie edytora MS Word, na podstawie zawartej umowy licencyjnej, której wzór stanowy załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Autor zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty autorskiej oraz ustosunkowania się do uwag recenzentów, w terminie wskazanym przez Wydawcę. Jeżeli autor nie przeprowadzi korekty w wyznaczonym terminie, oznacza to, że zaakceptował on postać Utworu przedstawioną mu przez Wydawcę.
 4. Szczegółowe wytyczne dla autorów stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 4.

 1. Wydawnictwo wydaje następujące rodzaje publikacji:
  a) monografie habilitacyjne;
  b)  monografie;
  c) podręczniki;
  d) skrypty;
  e)  inne.
 2. Monografie i podręczniki muszą mieć dwie pozytywne recenzje, pozostałe prace muszą mieć jedną pozytywną recenzję.


§ 5.

 1. Do zadań Wydawnictwa należy:
  a)  opracowanie planu wydawniczego i kontrola nad jego realizacją od strony rzeczowej i finansowej;
  b) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych pozycji planu wydawniczego oraz etapami realizacji publikacji;
  c) współpraca z Komisją ds. Wydawnictwa;
  d) przygotowanie umów wydawniczych z autorami i prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
  e) sporządzanie umów z recenzentami oraz wykonawcami prac dodatkowych (redaktor, plastyk, tłumacz i inni);
  f)  redakcja techniczna i rewizja tekstu przed oddaniem do druku lub publikacji w formie elektronicznej; współpraca z drukarniami i dystrybutorami;
  g) prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem i z dystrybucją poszczególnych pozycji wydawniczych;
  h) obowiązek rozpowszechniania wydań, do których wydawnictwo uzyskało licencje;
  i)  rozpowszechnianie egzemplarzy bezpłatnych i obowiązkowych wg rozdzielnika;
  j) sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań z działalności wydawniczej;
  k) administrowanie stroną internetową Wydawnictwa.

§ 6.

 1.  Wydawnictwo współpracuje z:
  a) Komisją ds. Wydawnictwa:
  b) autorami w zakresie uzgodnień dotyczących poprawek i korekty autorskiej oraz rozliczania finansowego pracy;
  c) Biblioteką Naukową w zakresie przekazywania do jej zbiorów kolejnych wydań;
  d) Działem Księgowości w zakresie rozliczeń finansowych;
  e) innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie funkcjonowania Wydawnictwa;
  f) bibliotekami naukowymi uprawnionymi do otrzymania egzemplarzy obowiązkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz. U. 1997, Nr 29, poz. 161, z późniejszymi zmianami) w zakresie wysyłania egzemplarzy okazowych i obowiązkowych;
  g) podmiotami gospodarczymi w tym z księgarniami, dystrybutorami i drukarniami;
  h) Biblioteką Narodową w zakresie uzgadniania międzynarodowego symbolu ISBN i ISSN.

§ 7.

 1. Przychody z tytułu sprzedaży wydań płatnych będą wypłacane jeden raz w miesiącu z uwzględnieniem jednostkowej ceny sprzedaży pomniejszonej o koszty prowizji dystrybutora. Przychody  te rozdysponowane będą w następujący sposób:
  a) koszty wytworzenia dzieła, do których należą koszty recenzji, opłat za udostępnienie rycin, oraz prace dodatkowe (redakcja, usługi plastyków, tłumaczy i innych);
  b) pozostałe środki uzyskane ze sprzedaży będą podzielone w równej części, 50% kwoty na wynagrodzenie dla autora publikacji, która zostanie uiszczona na konto bankowe służące do rozliczeń wynagrodzenia z Instytutem oraz 50% kwoty stanowi przychód Wydawnictwa.
 2. Wypłata wynagrodzeń realizowana jest  na podstawie:
  a) umów o dzieło dla recenzentów;
  b) umów licencyjnych autorów.

§ 8.

Za rozliczanie finansowe wydania oraz przekazanie stosownych decyzji dotyczących przeksięgowań kosztów odpowiadają upoważnieni pracownicy, po uzyskaniu akceptacji zastępcy ds. nauki i głównego księgowego.