Wydawnictwa własne

NOWOŚCI!

Lista dostępnych prac na www.ibuk.pl. Polecamy również księgarnie: ŚwiatEbooków.pl oraz eBUCZEK.pl.

Zapraszamy do współpracy i publikowania, Wydawnictwo Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” jest na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Dr n. med. Katarzyna Iwanicka-PronickaZaburzenia słuchu. Diagnostyka kliniczna i molekularna.

Zaburzenia słuchu są jednym z najczęściej występujących defektów zmysłów u człowieka. Pozycja „Zaburzenia słuchu u dzieci. Diagnostyka molekularna” przybliża czytelnikowi problem podłoża genetycznego wad słuchu i wskazuje, że jest to główna przyczyna defektów słyszenia u dzieci i młodzieży. Książka w przejrzysty sposób przedstawia obowiązujące klasyfikacje ubytków słuchu, mechanizm słyszenia i patomechanizm niedosłuchu w przebiegu najczęstszych defektów molekularnych, w tym  uszkodzeń koneksyny 26 związanych z obecnością wariantów patogennych w genie GJB2 i defektów stereocyliny wynikających z delecji obu kopii genu STRC. Przedstawione w książce tabele i zestawienia, korelacje fenotypów z genotypem stanowią istotną pomoc diagnostyczną zarówno dla lekarzy klinicystów: audiologów, otolaryngologów, genetyków klinicznych, pediatrów jak i diagnostów molekularnych.

Paweł Daszkiewicz Operacyjne leczenie padaczki lekoopornej u dzieci. Rys historyczny i jakość życia pacjentów w obserwacji odległej w materiale własnym

Praca przedstawia aktualne poglądy na temat etiopatogenezy padaczki, rys historyczny operacyjnego leczenia padaczki i aktualne możliwości w tym zakresie oraz ocenę wyników odległych chirurgicznego leczenia padaczki lekoopornej u dzieci leczonych w jednym ośrodku z użyciem spójnego protokołu diagnostyczno-terapeutycznego, głównie w aspekcie jakości życia.

Jacek Rubik: „Wpływ stężenia takrolimusu oznaczanego przed kolejną dawką na odległą czynność przeszczepu nerki u dzieci mierzoną szacowanym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR)”

Praca stanowi rozprawę doktorską. W transplantologii narządów unaczynionych podstawowym lekiem stosowanym w podtrzymującej immunosupresji jest inhibitor kalcyneuryny – takrolimus, stosowany  zazwyczaj w skojarzeniu z innymi lekami w tzw. terapii trójlekowej.  Celempracy było zbadanie, czy stężenie takrolimusu C0 ma niezależny od innych czynników wpływ na odległą czynność przeszczepu nerki u dzieci, mierzoną szacowanym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR), czy zawężenie szerokiego zakresu stężeń w okresie dawkowania podtrzymującego (5-10 ng/ml) może zapewnić korzyści w odniesieniu do odległej czynności przeszczepu (mierzonej eGFR), czy można wskazać grupę pacjentów, dla których korzystne byłoby trwałe ograniczenie zakresu stężenia takrolimusu C0   oraz czy inne znane cechy kliniczne pacjentów modyfikują wpływ stężenia leku C0 na czynność przeszczepu nerki (eGFR).

Łukasz Obrycki: „Ocena częstości występowania nadciśnienia tętniczego rzekomego i ryzyka z nim związanego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym”.

Praca stanowi rozprawę doktorską, której celem jest opis fenotypu hemodynamicznego nastolatków z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NTP) i ocena częstości występowania rzekomego nadciśnienia tętniczego (sHT) u dzieci i młodzieży kierowanych do Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z powodu podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego (BP) w pomiarach przygodnych oraz ocena ryzyka związanego z sHT na podstawie analizy prospektywnej adolescentów poddanych przez 12 ± 3 miesięcy wyłącznie leczeniu niefarmakologicznemu.

Irena Jankowska, Marek Szymczak, Piotr Kaliciński: „Ostra niewydolność wątroby u dzieci”. Część I.

Podręcznik pt. „Ostra niewydolność wątroby u dzieci” część I jest pracą zbiorową przygotowaną przez pracowników naukowych Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Informacje zawarte w podręczniku oparte są na aktualnej wiedzy naukowej oraz ogromnym doświadczeniu klinicznym Autorów – specjalistów z zakresu wielu dziedzin.

Małgorzata Syczewska: „Podstawy analizy chodu w zastosowaniach klinicznych”.

Lokomocja (chód i bieg) to znana każdemu z nas codzienna czynność. Przyjmuje się ją za oczywistą jednak jest jedną z najbardziej złożonych i zintegrowanych funkcji ludzkiego organizmu. Jej opanowanie wymaga podczas rozwoju ontogenetycznego kilku lat, jednak gdy jest już dojrzała wykonujemy ją całkowicie podświadomie. Jej prawidłowe wykonanie wymaga zintegrowanego działania mięśni praktycznie całego ciała. Z uwagi na synergistyczne i antagonistyczne działanie wielu z nich, a także fakt, że jedynie część z nich to mięśnie jednostawowe, a wiele obsługuje dwa lub trzy stawy, można wykonać ten sam (z punktu widzenia kinematyki) ruch uruchamiając różne kombinacje mięśni. Ta nadmiarowość umożliwia dłuższy wysiłek (zmęczony mięsień jest zastępowany w działaniu przez inny, synergistyczny), a także funkcjonowanie mimo choroby bądź urazu. Często dopiero uraz czy choroba uświadamia nam jak bardzo złożoną czynnością jest chód i jak mało w gruncie rzeczy wiemy o biomechanice i sterowaniu naszym ciałem.

Zachęcamy do lektury!