Wydawnictwa własne

NOWOŚCI!

Lista dostępnych prac na www.ibuk.pl.

Jacek Rubik: “Wpływ stężenia takrolimusu oznaczanego przed kolejną dawką na odległą czynność przeszczepu nerki u dzieci mierzoną szacowanym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR)”

Praca stanowi rozprawę doktorską. W transplantologii narządów unaczynionych podstawowym lekiem stosowanym w podtrzymującej immunosupresji jest inhibitor kalcyneuryny – takrolimus, stosowany  zazwyczaj w skojarzeniu z innymi lekami w tzw. terapii trójlekowej.  Celempracy było zbadanie, czy stężenie takrolimusu C0 ma niezależny od innych czynników wpływ na odległą czynność przeszczepu nerki u dzieci, mierzoną szacowanym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR), czy zawężenie szerokiego zakresu stężeń w okresie dawkowania podtrzymującego (5-10 ng/ml) może zapewnić korzyści w odniesieniu do odległej czynności przeszczepu (mierzonej eGFR), czy można wskazać grupę pacjentów, dla których korzystne byłoby trwałe ograniczenie zakresu stężenia takrolimusu C0   oraz czy inne znane cechy kliniczne pacjentów modyfikują wpływ stężenia leku C0 na czynność przeszczepu nerki (eGFR).

Łukasz Obrycki: “Ocena częstości występowania nadciśnienia tętniczego rzekomego i ryzyka z nim związanego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym”.

Praca stanowi rozprawę doktorską, której celem jest opis fenotypu hemodynamicznego nastolatków z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NTP) i ocena częstości występowania rzekomego nadciśnienia tętniczego (sHT) u dzieci i młodzieży kierowanych do Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z powodu podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego (BP) w pomiarach przygodnych oraz ocena ryzyka związanego z sHT na podstawie analizy prospektywnej adolescentów poddanych przez 12 ± 3 miesięcy wyłącznie leczeniu niefarmakologicznemu.

Irena Jankowska, Marek Szymczak, Piotr Kaliciński: „Ostra niewydolność wątroby u dzieci”. Część I.

Podręcznik pt. „Ostra niewydolność wątroby u dzieci” część I jest pracą zbiorową przygotowaną przez pracowników naukowych Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Informacje zawarte w podręczniku oparte są na aktualnej wiedzy naukowej oraz ogromnym doświadczeniu klinicznym Autorów – specjalistów z zakresu wielu dziedzin.

Małgorzata Syczewska: „Podstawy analizy chodu w zastosowaniach klinicznych”.

Lokomocja (chód i bieg) to znana każdemu z nas codzienna czynność. Przyjmuje się ją za oczywistą jednak jest jedną z najbardziej złożonych i zintegrowanych funkcji ludzkiego organizmu. Jej opanowanie wymaga podczas rozwoju ontogenetycznego kilku lat, jednak gdy jest już dojrzała wykonujemy ją całkowicie podświadomie. Jej prawidłowe wykonanie wymaga zintegrowanego działania mięśni praktycznie całego ciała. Z uwagi na synergistyczne i antagonistyczne działanie wielu z nich, a także fakt, że jedynie część z nich to mięśnie jednostawowe, a wiele obsługuje dwa lub trzy stawy, można wykonać ten sam (z punktu widzenia kinematyki) ruch uruchamiając różne kombinacje mięśni. Ta nadmiarowość umożliwia dłuższy wysiłek (zmęczony mięsień jest zastępowany w działaniu przez inny, synergistyczny), a także funkcjonowanie mimo choroby bądź urazu. Często dopiero uraz czy choroba uświadamia nam jak bardzo złożoną czynnością jest chód i jak mało w gruncie rzeczy wiemy o biomechanice i sterowaniu naszym ciałem.

Zachęcamy do lektury!

Lista dostępnych prac na www.ibuk.pl:

  • Małgorzata Syczewska: „Badanie  ruchu  kręgosłupa  człowieka  podczas  chodu” – rozprawa habilitacyjna
  • Grzegorz Oracz: „Przewlekłe zapalenie trzustki u dzieci – diagnostyka i leczenie” – rozprawa habilitacyjna
  • Dorota Dunin-Wąsowicz: „Dziecięca padaczka objawowa w zakażeniu cytomegalowirusem – aspekty diagnostyczne, terapeutyczne i neurorozwojowe” – rozprawa habilitacyjna
  • Katarzyna Semczuk: „Charakterystyka genotypowa i fenotypowa szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od dzieci chorych na mukowiscydozę” – praca doktorska
  • Bożena Rewers: „Wczesne i odległe wyniki przezskórnej walwuloplastyki aortalnej u noworodków” – praca doktorska
  • Jarosław Kierkuś: ,,Leczenie biologiczne Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit u dzieci”
  • Jarosław Kierkuś: ,,Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia żywieniowego i biologicznego infliximabem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna”