Etyka wydawnicza

Wydawnictwo Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” przyjmuje zasady etyczne mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Zasady te opierają się zarówno na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Commitee on Publication Ethics – www.publicationethics.org), jak i na Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego.

  1. Publikacje naukowe Wydawnictwa przed zatwierdzeniem do opracowania redakcyjnego,  druku lub opublikowania w formie elektronicznej przechodzą proces recenzyjny. Do publikacji dopuszczane są jedynie te publikacje, które otrzymały pozytywną rekomendację do druku zarówno ze strony recenzentów jak i Komisji ds. Wydawnictwa. Wielostopniowy proces decyzyjny, w którego skład wchodzą głównie samodzielni pracownicy naukowi, pozwala wyłaniać do publikacji teksty o dużej wartości naukowej, oryginalnym ujęciu problemu, a oceniana jest głównie zawartość merytoryczna dzieła.
  2. Do oceny publikacji wyłaniany jest niezależny recenzent, który jest specjalistą z danej dziedziny oraz posiada status samodzielnego pracownika naukowego (dr habilitowany lub profesor tytularny). W wyjątkowych sytuacjach dopuszczana jest recenzja monografii lub jej części przez recenzenta ze stopniem doktora, gdy jest to umotywowane wyborem najlepszego specjalisty z wąskiego zakresu badań. Dobór recenzenta wyklucza konflikt interesów, dodatkowo poświadczony oświadczeniem recenzenta. W przypadku dopuszczenia publikacji po naniesieniu wskazanych przez recenzenta zmian, recenzent ma prawo do wglądu w zmienioną wersję publikacji. Autor ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do treści recenzji. Wydawnictwo przechowuje w dokumentacji tytułu zarówno recenzję, jak i odpowiedź autorską. Ostatecznie decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Wydawnictwa. Autor lub autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Do oceny każdego wydania powołuje się recenzentów spoza jednostki. Monografie i podręczniki muszą mieć co najmniej dwie pozytywne recenzje, pozostałe prace jedną pozytywną recenzję.
  3. W przypadku prac zbiorowych lub monografii wieloautorskich, prosimy o jasne doprecyzowanie wkładu autorskiego w publikację. Jest to też istotne w kontekście walki ze zjawiskami takimi jak pominięcie autorów, autorstwo widmo (ang. ghost authorship), przypisanie autorstwa osobom, które nie miały wkładu w dzieło (ang. guest authorship).

Wydawnictwo Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” zgłosi wszelkie wykryte przypadki plagiatu lub autoplagiatu wykryte w trakcie prac wydawniczych. W przypadku potwierdzenia zarzutów Wydawnictwo ma prawo do wycofania tekstu.