Dla recenzentów

Zasady recenzowania

W celu zapewnienia wysokiej jakości monografii naukowych i pozostałych wydań wprowadziliśmy kilkuetapową procedurę recenzowania. Wszystkie etapy procedury recenzowania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno recenzent nie wie czyj tekst ocenia, jak i autor, nie zna tożsamości recenzentów. Wyjątkiem jest proces recenzowania rozpraw doktorskich oraz habilitacyjnych. Do oceny każdego wydania powołuje się recenzentów spoza jednostki. Monografie i podręczniki muszą mieć co najmniej dwie pozytywne recenzje, pozostałe prace jedną pozytywną recenzję.

Schemat recenzowania

1.    Ocena formalna
a)  redakcja dokonuje oceny formalnej w oparciu o kryteria dotyczące warunków formalnych zgodnie z wytycznymi dla autorów;
b)  jeśli którekolwiek z kryteriów formalnych nie jest spełnione praca odsyłana jest do autora z odpowiednią informacją na temat brakujących/niepoprawnych elementów;
c)  po otrzymaniu pracy redakcja przesyła autorowi umowę licencyjną.

2.   Anonimizacja – redakcja usuwa z tekstu wszelkie informacje o tożsamości autora/autorów.

3.    Wstępna recenzja wewnętrzna
a)  Komisja ds. Wydawnictwa dokonuje wstępnej recenzji wewnętrznej pod kątem zgodności tematyki pracy z zakresem tematycznym Wydawnictwa oraz pod względem oryginalności (wykorzystując program antyplagiatowy);
b)   w przypadku stwierdzenia nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu i autoplagiatu, redakcja po wyczerpaniu procedury wskazanej w zasadach etyki publikacyjnej może odrzucić tekst oraz przekazać informację do instytucji podanej w afiliacji autora;
c)   wybór recenzentów zewnętrznych;
d)  Komisja ds. Wydawnictwa może dodatkowo skonsultować pracę ze specjalistą z danej dziedziny.

4.   Recenzja zewnętrzna
a) recenzent przedstawia swoje zalecenia: praca nadaje się do opublikowania w przedstawionej formie/po uwzględnieniu poprawek merytorycznych/po całkowitym przeredagowaniu/po uzupełnieniu lub praca nie nadaje się do opublikowania;
b) recenzent sporządza recenzję w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania tekstu;
c) w przypadkach wątpliwych decyzję o publikacji tekstu podejmuje redakcja w oparciu o sporządzone recenzje, dopuszcza się skierowanie pracy do dodatkowej recenzji; jeśli przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna praca zostaje odrzucona.

5. Przekazanie autorowi recenzji – w przypadku zalecenia przez recenzenta wprowadzenia w tekście zmian, autor w terminie 2 tygodni ustosunkowuje się do uwag recenzenta i wprowadza zmiany.

6. Decyzja o publikacji tekstu
a)  przesłanie poprawionego tekstu do recenzenta, w przypadku, gdy recenzja wskazywała na potrzebę ponownej oceny tekstu po wprowadzeniu zmian;
b) po akceptacji poprawionego tekstu przez recenzenta/redakcję praca kierowana jest do publikacji;
c)  tekst podlega odrzuceniu w przypadku jego niepoprawienia zgodnie z zaleceniami recenzenta/redakcji, nieustosunkowania się przez autora do uwag recenzji lub braku akceptacji poprawionego tekstu przez recenzenta/redakcję;
d) autor podpisuje ostateczną i wydrukowaną wersję pracy, która jest dla redakcji gwarancją poprawności.