Plan Równości Płci (ang. Gender Equality Plan – GEP) na lata 2023-2028

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” przyjął Plan Równości Płci (ang. Gender Equality Plan – GEP) na lata 2023-2028. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do przyjęcia planu zobowiązane są m. in. instytuty naukowe, ministerstwa, uczelnie biorące udział w programie Horyzont Europa.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) jest instytucją, która – respektując wartości Unii Europejskiej – chce podejmować aktywne działania w obszarze zagadnień równościowych. Zasada równości płci oznacza również zachowanie równych szans awansu i rozwoju w dziedzinie badań naukowych i innowacji i może wpływać na poprawę jakości i przydatności ich wyników dla pacjentów i pracowników niezależnie od płci. Stworzenie dobrych warunków do rozwoju dla wszystkich (bez względu na płeć) może przyczyniać się także do przyciągania i zatrzymywania ludzi z różnorodnymi kompetencjami, co daje możliwość wykorzystania całego potencjału Instytutu.

Struktura Planu Równości Płci stworzona została w sposób procesowy – od wstępnej, diagnostycznej analizy danych dotyczących danego podmiotu, przez ustalenie celów strategicznych i operacyjnych oraz wskaźników ich osiągnięcia, po ustalenie planu działań i harmonogramu ich realizacji wraz z decyzją o sposobach i częstotliwości prowadzenia monitoringu, raportowania i ewaluacji.

Pierwsza wewnętrzna ewaluacja nastąpi w roku 2024.

Postęp w realizacji celów przedstawionych w Planie będzie monitorowany i opisany w raportach rocznych publikowanych na stronie IPCZD.

Plan został wprowadzony do stosowania zarządzeniem dyrektora Instytutu (nr 42/2023 z dn. 17.07.2023 r.). Jest to oficjalny dokument, który powołuje także Pełnomocniczkę ds. Równości oraz Zespół ds. realizacji Planu w IPCZD.

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan)

Załącznik nr 1 Harmonogram działań

Załącznik nr 2 Zestawienie celów i działań

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.