Rekrutacja

Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci – PO WER-KID

Zapraszamy lekarzy zainteresowanych dziecięcą kardiologią interwencyjną do udziału w „Programie wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci – PO WER-KID” realizowanym przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach , Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu.
Celem projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, jest zwiększenie liczby lekarzy przeszkolonych w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej na poziomie podstawowym i zaawansowanym poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych i kwalifikacji, w tym działania oparte na metodach symulacji medycznej. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023. W jego ramach przewidziano udział w kursach: „Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych”, „Podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej”, i „Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej”. Główną część szkolenia stanowić będą praktyczne zajęcia w pracowniach dziecięcej kardiologii interwencyjnej. Kursy i zajęcia praktyczne będą prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technik symulacji medycznej.

Program przewiduje dwie ścieżki szkolenia:
1. Szkolenie w zakresie podstawowym (przeznaczone dla lekarzy z terenu całego kraju),
2. Szkolenie w zakresie zaawansowanym (przeznaczone dla lekarzy z województw, na terenie których znajdują się ośrodki współpracujące w ramach projektu).

Informacje dla uczestników szkolenia w zakresie podstawowym [ogłoszenie program podstawowy]
Informacje dla uczestników szkolenia w zakresie zaawansowanym [ogłoszenie program zaawansowany]

Przewidywane terminy kursów w ramach projektu:
1. Kurs „Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych” – 24-25.04.2019 i 18-19.11.2021
2. Kurs „Podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej” – 09-13.09.2019 i 9-12.03.2022
3. Kurs „Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej” – 12-13.12.2019 i 17-18.11.2022

Szkolenia w zakresie podstawowym

Zapraszamy lekarzy zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i kwalifikacji dotyczących dziecięcej kardiologii interwencyjnej do udziału w programie POWER-KID na poziomie podstawowym. Rekrutacja do szkolenia w zakresie podstawowym obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Liczba miejsc jest ograniczona i zależy od liczby wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach prowadzących szkolenia praktyczne w pracowniach dziecięcej kardiologii interwencyjnej.

Szkolenie w zakresie podstawowym obejmuje:

 1. Udział w kursie „Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych” [Program kursu morfologiczne podstawy]
 2. Udział w kursie „Podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej” [Program kursu podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej]
 3. Udział w kursie „Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej” [Program kursu psychologiczne podstawy]
 4. Udział w szkoleniu praktycznym w jednej z pracowni dziecięcej kardiologii interwencyjnej biorącej udział w projekcie. [Opis szkolenie praktyczne w zakresie podstawowym]

Zgłoszenie do projektu podstawowego powinno zawierać:

 1. dane identyfikacyjne;
 2. przebieg pracy zawodowej z uwzględnieniem rozpoczętych lub zakończonych szkoleń specjalizacyjnych;
 3. krótki list motywacyjny uwzględniający motywację do udziału w programie, opis oczekiwań z nim związanych;
 4. informację dotyczącą możliwych barier ze względu na niepełnosprawność;
 5. potwierdzenie gotowości oddelegowania pracownika na szkolenie w ośrodku dziecięcej kardiologii interwencyjnej biorącym udział w projekcie (co najmniej 50 dni roboczych) przez jednostkę, w której kandydat jest zatrudniony;
 6. kopię dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, dokumentów potwierdzających specjalizację, certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach dotyczących dziedzin związanych z kardiologią dziecięcą.

Prosimy o pobranie FORMULARZA WNIOSKU PO WER-KID (załącznik nr 1), wypełnienie go, podpisanie i przesłanie skanu wraz z pozostałymi podpisanymi załącznikami pocztą elektroniczną na adres: power.kardiologia@ipczd.pl

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu PO WER

Załącznik nr 4 – Zakres danych powierzonych do przetwarzania

O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zostanie przyznane uczestnikom pochodzącym z miejscowości, w których nie ma pracowni dziecięcej kardiologii interwencyjnej, gdyż tacy uczestnicy nie mogą brać udziału w zabiegach w charakterze obserwatorów w swoich ośrodkach macierzystych. Miejsca szkoleniowe w pracowniach dziecięcej kardiologii interwencyjnej przydzielane będą centralnie na podstawie dostępności tych miejsc w ośrodkach partnerskich oraz preferencji uczestnika związanych z możliwością dojazdu do ośrodka i zamieszkania w jego pobliżu. Uczestnicy, dla których w danym momencie nie będzie można przydzielić miejsca szkoleniowego, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Szkolenia w zakresie zaawansowanym

Szkolenie w zakresie zaawansowanym obejmuje:

Rekrutacja uczestników szkolenia zaawansowanego obejmie zasięgiem cztery województwa, w których zlokalizowane są instytucje będące partnerami projektu (Mazowieckie, Wielkopolskie, Śląskie, Dolnośląskie). Prowadzona będzie w trybie ciągłym do 03.2021 tak, aby uczestnicy mogli wziąć udział we wszystkich kursach przewidzianych w ramach projektu.

 1. Udział w kursie „Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych” [Program kursu morfologiczne podstawy]
 2. Udział w kursie „Podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej” [Program kursu podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej]
 3. Udział w kursie „Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej” [Program kursu psychologiczne podstawy]
 4. Udział w szkoleniu praktycznym w jednej z pracowni dziecięcej kardiologii interwencyjnej biorącej udział w projekcie. [Opis szkolenie praktyczne w zakresie zaawansowanym]

Zgłoszenie do projektu zaawansowanego powinno zawierać:

 1. dane identyfikacyjne;
 2. przebieg pracy zawodowej z uwzględnieniem rozpoczętych lub zakończonych szkoleń specjalizacyjnych;
 3. krótki list motywacyjny uwzględniający motywację do udziału w programie, opis oczekiwań z nim związanych;
 4. informację dotyczącą możliwych barier ze względu na niepełnosprawność
 5. potwierdzoną przez kierownika jednostki liczbę zabiegów, w których kandydat uczestniczył jako obserwator, asystent lub pierwszy operator;
 6. potwierdzenie gotowości oddelegowania pracownika na szkolenie w ośrodku dziecięcej kardiologii interwencyjnej biorącym udział w projekcie (co najmniej 150 dni roboczych) przez jednostkę, w której kandydat jest zatrudniony;
 7. kopię dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, dokumentów potwierdzających specjalizację, certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach dotyczących dziedzin związanych z kardiologią dziecięcą.

Prosimy o pobranie FORMULARZA WNIOSKU PO WER-KID (załącznik nr 1), wypełnienie go, podpisanie i przesłanie skanu wraz z pozostałymi podpisanymi załącznikami pocztą elektroniczną na adres: power.kardiologia@ipczd.pl

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu PO WER

Załącznik nr 4 – Zakres danych powierzonych do przetwarzania

Kryterium dopuszczenia będzie spełnienie kryteriów Association of European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) w zakresie umiejętności praktycznych przewidzianych dla umiejętności podstawowej w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej, w tym uczestnictwo w co najmniej 50 zabiegach dziecięcej kardiologii interwencyjnej. O przyznaniu miejsc szkoleniowych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Miejsca szkoleniowe w pracowniach dziecięcej kardiologii interwencyjnej przydzielane będą na podstawie dostępności tych miejsc w ośrodkach partnerskich oraz preferencji uczestnika związanych z możliwością dojazdu do ośrodka i zamieszkania w jego pobliżu. Uczestnicy, dla których w danym momencie nie będzie można przydzielić miejsca szkoleniowego, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.