Konkurs o Nagrodę naukową dla Pracowników Naukowych Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” ogłasza konkurs o:

Nagrodę naukową – przyznawaną corocznie, za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) z dziedziny nauk medycznych.

Nagroda naukowa przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • dla młodego naukowca – przeznaczona dla osób, które nie przekroczyły 35. roku życia, z możliwością wydłużenia tego okresu o czas urlopów zdrowotnych, wychowawczych, jednak nie dłużej niż o 2 lata,
  • otwartej – przyznane będą dwie nagrody naukowe, po jednej w każdej z powyższych kategorii.

Praca w jednym roku może dostać tylko jedną nagrodę, tzn. nagrodzony młody naukowiec nie może otrzymać za tę samą pracę nagrody w kategorii otwartej.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa „Regulamin w sprawie ustanowienia nagród oraz określenia zasad ubiegania się i ich przyznawania dla pracowników naukowych Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wykazujących wyróżniającą aktywność naukową”, stanowiący załącznik do Zarządzenia 6/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Z wnioskami o przyznanie powyższych nagród mogą samodzielnie występować autorzy prac. Wniosek może być złożony również przez kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej danego pracownika lub przez przewodniczącego Komisji ds. Nauki Rady Naukowej Instytutu.

Zgłoszenie do nagród następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku (z wymaganymi wykazami, dokumentami, kopiami), będącego odpowiednim załącznikiem Regulaminu, do Komisji nagród za działalność naukową. 

Komisja nagród za działalność naukową została powołana i ogłoszona Zarządzeniem 19/22 (z dnia 22 marca 2022 roku )Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. 

Termin przyjmowania wniosków: 15 kwietnia 2022 roku.

Zgłoszenia należy składać do sekretariatu Z-cy Dyrektora ds. Nauki. 

>> Zarządzenie nr 6/20 w sprawie ustanowienia nagród oraz określenia zasad ubiegania się i ich przyznawania pracownikom naukowym Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wykazujących wyróżniającą aktywność naukową

>> Zarządzenie nr 19/22 w sprawie powołania Komisji nagród za działalność naukową

>> Załącznik nr 1 do zarz. 6/20 Regulamin

>> Załącznik nr 2 do zarz. 6/20 Regulamin

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.