Anna Wiernicka

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0001-5248-1246

Krótka biografia:

 • od 2009 roku pracownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
 • zaangażowana zarówno w działalność kliniczną, naukową jak i dydaktyczną
 • członek zespołu zajmującego się żywieniem dzieci
 • prowadzenie terapii zaburzeń karmienia zarówno w warunkach szpitalnych oraz sprawowanie opieki ambulatoryjnej nad pacjentami z tymi problemami
 • opieka nad pacjentami żywionymi enteralnie (sonda nosowo-żołądkowa, gastrostomia odżywcza)
 • pracownik Poradni Żywieniowej dla pacjentów w programie domowego żywienia enteralnego (HEN)
 • opracowanie wraz z grupą roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZDZ) zasady żywienia dojelitowego dzieci  będące stanowiskiem PTGHiŻDZ – praca opublikowana w Standardach Medycznych
 • prezentacja własnych wyników badań na konferencjach naukowych polskich, jak i zagranicznych
 • autorka i współautorka wielu publikacji, w tym także prac opublikowanych w czasopismach z Impact Factor, w siedmiu z nich jest pierwszym autorem
 • laureatka konkursu na najlepszą pracę naukową związaną z żywieniem i żywieniem klinicznym XII Forum Żywieniowe PTŻKDZ 20-21 X 2017 r .pod tytułem „Wieloośrodkowe, prospektywne badanie z randomizacją oceniające tolerancję i bezpieczeństwo wczesnego żywienia dojelitowego u dzieci po zabiegu wyłonienia PEG metodą endoskopową”
 • laureatka nagrody naukowej IPCZD w kategorii młody naukowiec za pracę opublikowaną w 2017 r. pod tytułem „Early Onset of Wilson Disease: Diagnostic Challenges”
 • doświadczenie w tworzeniu projektu grantu naukowego, rekrutacji oraz realizacji zadań w ramach projektu naukowego
 • w latach 2015-2017 główny badacz w wieloośrodkowym projekcie  „Evaluation of tolerance and safety of early enteral nutrition in children after percutaneous endoscopic gastrostomy placement”, będącym grantem naukowym Fundacji Nutricia
 • w latach 2018- 2020 kierownik grantu naukowego Fundacji NUTRICIA “Impact of the gut-brain hormonal axis and enteric peptides in the development of food neophobia in children with genetically determined hypersensitivity to the bitter taste” 
 • Główny badacz w eksperymencie badawczym ” Ocena skuteczności diety CDED (Crohn’s Disease Exclusion Diet) w indukcji oraz podtrzymaniu remisji u dzieci i dorosłych z zaostrzeniem choroby Crohna – wieloośrodkowe badanie z randomizacją”. Akronim badania:   Ex-EAT. Dofinansowanie na realizację projektu w konkursie na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2022/3) Realizacja projektu w latach 2023-2029
 • wykonywanie badań endoskopowych u dzieci

Inne kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe:

 • specjalizacja z pediatrii IIst, 
 • specjalizacja z  gastroenterologii dziecięcej
 • Tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Tytuł pracy: Analiza częstości oraz czynników ryzyka wystąpienia powikłań żywienia dojelitowego zabiegu wyłonienia PEG metodą endoskopową u dzieci – wieloośrodkowe, prospektywne badanie z randomizacją. Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś
 • inne kwalifikacje zawodowe: diagnostyka i terapia zaburzeń karmienia, żywienie enteralne, GCP, metodologia badań naukowych, badania endoskopowe w pediatrii

Zainteresowania badawcze:

 • prace badawcze i kliniczne dotyczą tematyki  choroby Wilsona, żywienia dojelitowego dzieci, nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Kontakt e-mail: a.wiernicka@ipczd.pl