Alina Kępka

Stopień naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna:  Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

OrcID No:0000-0003-4850-5924

Krótka biografia:

 • adiunkt w Zakładzie Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej
 • w latach 2013-luty 2016 kierownik Pracowni Badań  Radioimmunologicznych i Biochemii oraz Pracowni Farmakokinetyki oraz zastępca kierownika Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej
 • członek Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ząbkach w latach 2001-2004
 • współorganizatorem 3 konferencji  naukowych ( w tym jednej międzynarodowa)
 • 4 nagrody dydaktyczne JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymane za osiągnięcia naukowe
 • członek towarzystwa naukowego Euroglycoforum Research Network of European Glycoscience Expertise (od 2012)
 • członek Zespołu Redakcyjnego EC Nutrition oraz recenzent dla tego czasopisma (od 2017)
 • udział w realizacji projektów badawczych krajowych i zagranicznych (CHOPIN, PERFECT)
 • autor/współautor ponad 70 recenzowanych artykułów (w tym 40 indeksowanych w PubMed)
 • współredaktor polskiego podręcznika, autor/współautor 7 rozdziałów w książkach polskich i 2 w książkach zagranicznych

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja:  I° z analityki klinicznej; II0 z laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • Inne kwalifikacje zawodowe: znajomość procedur laboratoryjnych, obsługa aparatury laboratoryjnej 

Zainteresowania badawcze:

 • diagnostyka chorób dzieci z zaburzeniami endokrynologicznymi oraz wrodzonymi wadami metabolizmu (temat wiodący – wrodzony defekt enzymatyczny szlaku glukoneogenezy dotyczący aktywności fruktozo-1,6-bisfosfatazy (FBP-1,6)
 • diagnostyka laboratoryjna glikogenoz typu: Ia, Ib, III, IV, VI, IX polegająca na oznaczeniu aktywności enzymów, które biorą udział w syntezie i rozkładzie glikogenu w bioptatach wątroby, leukocytach i erytrocytach
 • Aktualnie zainteresowania dotyczą karnityny, oraz jej metabolitów: TMAO (N-tlenek trimetyloaminy) oraz TMA (trimetyloamina) min. jako czynniki ryzyka insulinooporności, nowotworów przewodu pokarmowego  oraz chorób sercowo-naczyniowych

Kontakt:

e-mail: a.kepka@ipczd.pl