Zakład Zdrowia Publicznego

Działalność kliniczna:

  • prowadzenie analizy trendów nasilenia i przyczyn zgonów dzieci i młodzieży,
  • badania epidemiologiczne występowania nadwagi i otyłości, podwyższonego ciśnienia krwi w populacji wieku rozwojowego
  • badania populacyjne rozkładów podstawowych cech antropometrycznych i ciśnienia krwi

Działalność naukowa:

  • opracowanie norm ciśnienia tętniczego: skurczowego, średniego i rozkurczowego, wysokości, masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI) w ramach prowadzonych ogólnopolskich, reprezentatywnych dla populacji krajowej badań epidemiologicznych PL0080 OLAF pn. “Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce” oraz OLA pn. “Wartości referencyjne ciśnienia tętniczego polskich dzieci w wieku przedszkolnym”.
  • opublikowanie siatek centylowych, oddzielnych dla chłopców i dziewcząt w wieku 3-18 lat w najnowszej książeczce zdrowia [Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, za- kresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069)].
  • współpraca  w latach 2010-2014 z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IPCZD oraz badaczami w 5 krajach Unii Europejskiej w realizacji międzynarodowego badania interwencyjnego z randomizacją (Toybox study) na terenie mazowieckich przedszkoli
  • realizacja w latach 2012-2016 ogólnopolskiego programu edukacyjnego żywieniowej promocji zdrowia dla kobiet w ciąży i matek karmiących (KIK34) ukierunkowanego na profilaktykę pierwotną nadwagi i otyłości kobiet w ciąży i ich dzieci
  • liczne publikacje naukowe
  • prowadzenie  sekretariatu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu i sekretariatu ds. Zespołu Koordynacyjne- go Chorób Ultrarzadkich. obsługą administracyjna (od 2012 r.) realizowanych w IPCZD programów polityki zdrowotnej: Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD.
  • najważniejsze kierunki rozwoju: populacyjne badania stanu odżywienia oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 (2 niezależne projekty finansowane przez Ministerstwo Zdrowia), długookresowa analiza trendów masy urodzeniowej w kontekście uwarunkowań socjoekonomicznych, kontynuacja analiz trendów nasilenia i przyczyn zgonów dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji w zakresie analiz nierówności w zdrowiu populacji wieku rozwojowego