Polska Bibliografia Naukowa

Email

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy portal - Polska Bibliografia Naukowaktóry gromadzi informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Dzięki serwisowi stworzona zostanie publiczna bibliografia osób i instytucji, za pomocą której będzie można zapoznać się z dorobkiem polskich naukowców i instytucji naukowych.

 

Od kwietnia 2016 r. rolę operatora systemu PBN oraz POL-index pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Wcześniej funkcję tę sprawowała firma Index Copernicus, która przejęła system od jego twórcy, którym jest ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski).

 

 

pbnklasyczny
Polska Bibliografia Naukowa - aplikacja klasyczna (IC)

 

pbnnowy

Polska Bibliografia Naukowa - aplikacja nowa (OPI)

 

Polska Bibliografia Naukowa to trzy moduły:

- Sprawozdawczy (obligatoryjny),

- Repozytoryjny,

- Dane do Ankiety Jednostki.

 

Moduł Sprawozdawczy to funkcjonalność Polskiej Bibliografii Naukowej uruchomiona w połowie sierpnia 2015 r. będąca jedynym, oficjalnym miejscem wprowadzania danych o publikacjach (artykułach, książkach i rozdziałach), które będą brane pod uwagę w ocenie jednostek naukowych. Dostęp do informacji w Module mają tylko specjalnie powołani przez kierowników jednostek naukowych Importerzy Publikacji. Moduł ten gromadzi informacje o monografiach, rozdziałach i artykułach. Na razie nie jest przewidziane rozszerzenie tej listy o inne rodzaje publikacji.

 

Importer Publikacji to osoba w jednostce naukowej odpowiedzialna za przesłanie danych do Modułu Sprawozdawczego. Ze względu na oficjalny charakter Modułu oraz wagę sprawozdań uprawnienia dla osób wprowadzających dane w imieniu jednostki naukowej muszą wynikać ze stosownego upoważnienia udzielonego na piśmie przez kierownika jednostki naukowej.

 

Importer Publikacji, oprócz wgrania do Modułu Sprawozdawczego pliku .xml, sprawdza każdy rekord pod względem poprawności danych oraz uzupełnia brakujące informacje. Przede wszystkim są to informacje o:

- afiliacji do jednostki,

- otwartym dostępie do publikacji (Open Access),

- „indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów: Web of Science Core Collection, Scopus lub w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności”,

- uzupełnienia pełnych tytułów czasopism w artykułach,

- oznaczenia odpowiedzialności w przypadku książek (autor/redaktor),

- podania liczby arkuszy wydawniczych,

- od 01 sierpnia 2016 r. według nowej interpretacji dostarczonej operatorowi systemu przez MNiSW w opisach rekordów rozdziałów z monografii należy uzupełnić informacje o redaktorach monografii,

- od 13.01.2017 r. wprowadzono nowe zasady uzupełniania danych ('Podręcznik uzytkownika - Ankieta jednostek w systemie PBN") zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom.

 

Biblioteka i Informacja Naukowa IPCZD generuje z Bibliografii Dorobku Pracowników IPCZD pliki .xml. Pracownik pełniący rolę Importera przesyła dane do Modułu Sprawozdawczego.

 

Publikacje, które zostaną przesłane do Modułu Sprawozdawczego muszą zostać zamknięte w sprawozdaniach. Do lutego 2016 r. sprawozdania składane były kwartalnie. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.02.2016 są aktualizowane dwa razy w roku według stanu na dzień 30 czerwca (w terminie do końca sierpnia danego roku) oraz 31 grudnia (w terminie do końca lutego następnego roku).

 

Moduł Repozytoryjny nie jest obligatoryjny. Biblioteka i Informacja Naukowa IPCZD nie przekazuje danych do Modułu Repozytoryjnego PBN i takie eksporty w tej chwili nie są planowane. Eksport danych bibliograficznych do Modułu Sprawozdawczego PBN jest dla Biblioteki i Informacji Naukowej IPCZD obligatoryjny ze względu na zbliżającą się parametryzację jednostek naukowych w marcu 2017 r.. Wyjątek stanowią tzw. publikajce projektowe niezbędne do wypełnienia danych nt. projektów w systemie POL-on.

 

 

 

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2018 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"